Search form

Genesis 9:25

25kinwanina,

“Selaeg Canaan isnan inangnena!

At enfalin siya ay mid filangna ay faan nan aag-ina.”

Nan kalin Apo Dios

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index