Search form

Lucas 12:13

Nan Al-alig Maipoon isnan Nafaknang ay Ad-i Manmek ken Apo Dios

13Ket ay wad-ay isnan angsaangsan ay takho nan nangwani ken Jesus, “Mistolo, kanam ed ay isnan akhik ta omichatag isnan tawid ay tinaynan ama ken chakami.”

Nan kalin Apo Dios

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index