Search form

Lucas 12:37

37Naoney nan cheycha'y faa ay at edchanan nan apocha ay manman-ed isnan tomoliyana. Nay ibfakhak ken chakayo nan tet-ewa: At ala na ya sokat ya at patokchowena kannay chaicha sa na't ikhaowan chaicha.

Nan kalin Apo Dios

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index