Search form

Lucas 17:34

34“Kanak ken chakayo ay isnan chey ay maschem, at wad-ay cha nan enchidchipa ay mammaek. Nan esang, at menkaaala, ya makhayad nan esang.

Nan kalin Apo Dios

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index