Search form

Lucas 19:44

44Pakawasencha nan iliyo ya pateyencha chakayo ay omili ay wad-ay ischi, olay nan ongang-a. Ya maid paat mataynan ay olay esa'y matotoon ay fato isnan iliyo, tay paatenyo ay ad-i mamigfig isnan inmaliyan Apo Dios ken chakayo.”

Nan kalin Apo Dios

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index