Search form

Lucas 22:37

37Tay kanak ken chakayo ay masapol ay maangnen ken sak-en nan naisolat ay kalin Apo Dios ay mangwanin,

‘Infilangcha siya isnan takho ay maid lentegna.’

Siya, tay am-in nan naisolat maipoon ken sak-en, et cha maangnen.”

Nan kalin Apo Dios

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index