Search form

Lucas 23

Nan Nangokoman Pilato ken Jesus

(Mateo 27:1-2, 11-14; Marcos 15:1-5; Juan 18:28-38)

1Sa cha't am-in naligwat ay nangiyey ken Jesus is sakhang Pilato. 2Sa cha't inlapo ay nangisaklang ken siya ay nangwanin, “Inchananmi si tona ay mangipabpafikas isnan kakailiyanmi ta kholaencha nan khoferno, sa na't cha kankanan en ad-imi fayachan nan fowismi ken Cesar.+ Ifagfakhana akhes ay siya nan Cristo ay ali.”

3Sa et kinwanin Pilato, “Ay sik-a pet tet-ewa nan Alin si Judio?”

“Osto nan kinwanim,” inisfat Jesus.

4Sa et kinwanin Pilato isnan aap-apon nan papachi ya nan katakhotakho en, “Maid maanapak is fasol tona.”

5Ngem inpapaticha kayet ay nangwanin, “Pabpafikasena nan katakhotakho ay menkholo isnan am-in ay ili id Judea, khapo isnan isos-olona. Inlapona id Galilea, engkhana ay inomchan isna.”

Si Jesus isnan Sakhang Herodes

6Issan nanngelan Pilato isna, sinalodsodna ay nangwanin, “iGalilea ngen na?” 7Osto ay chinngena ay nalpo si Jesus isnan ili ay iyap-apowan Herodes, inpaiyeyna siya ken Herodes ay wad-ay akhes id Jerusalem issan chey ay timpo.

8Issan nangil-an Herodes ken Jesus, nenlal-ayad tay inmannong ay laychena ay mangila ken siya. Chinngechinngena nan maipoon ken siya, ya laychena ay ilaen si Jesus ay en-angnen koma is katataa. 9Tay siya chi angsan nan sinas-alodsod Herodes ken siya, ngem maid paat insongfatna. 10Osto ay siya chi, nan aap-apon nan papachi ya nan mimistolon si lenteg ay entatakcheg ischi, ab-afikas cha ay nangipangpangaag ken Jesus. 11Sa et si akhes Herodes ya nan sorchachona, inang-angocha ya inlal-ayosancha siya. Sa cha't inpafacho nan khag-akhag-awis ay kakhay ya inpasakhongna ken Pilato. 12Et nailapo isnan chey ay akhew, cha Herodes ken Pilato ay nen-asikhola issan chey, nenliwid cha't chadlo.

Nan Nangifag-an Pilato ay Nalenteg si Jesus

(Mateo 27:15-26; Marcos 15:6-15; Juan 18:39–19:16)

13Sa et inpaayag Pilato nan aap-apon nan papachi, nan aap-apon nan takho, ya nan katakhotakho. 14Kinwanina ken chaicha, “Inyaliyo ken sak-en si tona tay kananyo en pabpafikasena nan katakhotakho ay menkhola isnan khoferno. Sinomaryak siya isnan sakhangyo, ngem chey, maid paat naanapak is fasolna maipoon isnan am-in ay chalomyo ken siya. 15Siya akhes ken Herodes, tay inpasakhongna ken chatako, tay maid mampay inangnena is khotok si aped na mapateyan. 16Faikhek et yangkhay siya ta sak et palofosen.”

( 17Idwani, ekhad Pilato ay omipalofos is esang ay falod pala ken chaicha mo omchan nan kag tona ay piyasta.) 18Sa et waschin fofokhaw nan katakhotakho ay mangwanin, “Alaem si tosa, si Barrabas nan ipalofosmo ken chakami!” 19(Naifalod si Barrabas tay siya nan nangipangpango isnan kholo id Jerusalem ya nenpatey.)

20Idwani, tay lalaychen Pilato ay ipalofos si Jesus, kasin et nenkali isnan katakhotakho. 21Ngem onanig cha kasifofokhaw ay mangwanin, “Ilansam siya! Ilansam siya is kakolos!”

22Sa et kinwanin kayet Pilato ken chaicha isnan ikapitlo en, “Ngag mampay nan ngaag ay inangnena? Maid met naanapak is fasolna ay chadlos na mapateyan! Faikhek et yangkhay ta sak et palofosen.”

23Ngem inpapaticha kayet ay nangifogfokhaw ta mailansa siya, ya ket ay nangafak nan fokhawcha. 24Tay siya chi, intan-oy et Pilato nan kechaw nan katakhotakho. 25Sa na't inpalofos nan naifalod ay nenkholo ya nenpatey ay kinchawcha, ngem si Jesus, inchowana ken chaicha ta angnencha ken siya nan laychencha.

Mo Nenliglikhat si Jesus ay Maid Fasolna, Ad-i ngen Am-am-amed nan Fomafasol

(Mateo 27:32; Marcos 15:21; Juan 19:17)

26Idwani, issan cha cha mangikaanan ken Jesus, khinoyodcha nan iCirene ay enngachan is Simon ay nalpo id ilit ya cha somkhep isnan ili, sa cha't inpasakfat ken siya nan kolos ta iyon-onodna ken Jesus. 27Angsan nan katakhotakho ay inmon-onod, ya wad-ay nan tapina ay fabfafai ay cha enngegngeg ay mangag-akha ken Jesus.

28Sa et sinakhong Jesus chaicha ay nangwanin, “In-a ay iJerusalem, ad-iyo akhalan sak-en, mod-i ket nan awakyo ya nan an-akyo. 29Tay at omali nan kakaegyat ay akhew ay mangmangwaniyancha en, ‘Oneoney nan fafai ay nakot-eg, ay egay inman-anak paymo nenpaspasoso.’ 30Siya kayet chasa nan akhew ay at aped mangifag-an nan takho isnan kafilifilig en, ‘Khomab-on kayo!’ paymo, ‘Omitafon kayo!’ 31Tay mo mampay kag tona nan angnencha ken sak-en ay kag al-alangta ay kaew, ad-i ngen am-am-amed nan angnencha ken chakayo ay kag nalango ay kaew?”+

Chwa Cha nan Naitapi ken Jesus ay Nailansa is Kakolos

(Mateo 27:33-44; Marcos 15:22-32; Juan 19:18-27)

32Inpangocha akhes nan chwa ay falod ay maitapi ken siya ay en mapatey. 33Ya issan inomchanancha isnan filig ay makwani en Ingit nan Olo, inlansacha si Jesus is kakolos, ya nan chwa ay falod akhes, is kakannawana ya is kakannikhidna. 34Sa et kinwanin Jesus, “Ama, pakawanem chaicha, tay ad-icha ammo nan ang-angnencha.”

Sa et nenfonot nan sorchacho ay manatag isnan fachona. 35Wad-ay cha nan katakhotakho ay enfob-oya, ngem nan aap-apocha, chinopichopischa ay mangwanin, “Insalakana nan tapina, isalakana achi akhes nan awakna mo tet-ewa ay siya nan Criston Apo Dios ay pinilina!” 36Intachon akhes nan cheycha'y sorchacho ay nangang-ango ay en nangipasosop isnan sinmoka ay fayas. 37Kinwanicha, “Mo sik-a nan alin nan Judio, isalakam nan awakmo!” 38Tay wad-ay nan naisolat is tongchona ay kag tona: “Si tona nan Alin si Judio.”

39Sa et nan chey esang ay falod ay naitapi ay naikolos, ab-afikas ay nangam-amsiw ken Jesus ay nangwanin, “Ay ke ka faken Cristo! Isalakam achi nan awakmo ya chakami!”

40Ngem yinangyangan nan kadwana ay nangwanin, “Ay ke ka ad-i omegyat ken Apo Dios? Ya ke tako mis-o am-in ay cha machosa ya! 41Chaita, lebfengna ay machosa ta khapo isnan inangnenta, ngem si tona, olay maid paat ngaag is inikkana…!” 42Sa na't kanan ken Jesus, “Jesus, asop ya sesemkem sak-en mo omali ka ay en-ap-apo.”

43Kinwanin Jesus ken siya, “Tet-ewa kanak ken sik-a ay idwani kannay ay akhew at wad-ay ka ken sak-en id Paraiso.”

Nan Follinget ya nan Etey Jesus

(Mateo 27:45-56; Marcos 15:33-41; Juan 19:28-30)

44-45Away nget alas chosi ya ket ay namaid nan silaw nan akhew ya finmollinget isnan am-in ay ili ischi engkhana ay alas tris isnan misoyaw. Sa et nenkapepeskhat ay nakhedwa nan kortinan nan Timplo.+

46Sa et inpapangekhen si Jesus ay nenngao, “Ama, nay italekko nan leng-agko ken sik-a!” Kinwanina chi sa et nasokpot nan fiyagna.

47Issan nangil-an nan kapitan si sorchacho isnan chey ay naang-angnen, nenchayaw ken Apo Dios ay nangwanin, “Tet-ewa pet ay nalenteg na ay takho!”

48Am-in akhes nan takho ay naam-among ischi ay enfob-oya, et sinmaa cha ay enngongoyos ay nangabkabkab isnan takebcha,+ issan nangil-ancha isnan cha inmat. 49Am-in kayet nan cheycha'y chadlos mangammo ken Jesus ya nan fabfafai ay inmon-onod ken siya ay nalpo id Galilea, et nentatakcheg cha isnan ad-adchawi ay namob-oya isnacha.

Nan Nangikaofan Jose ay iArimatea ken Jesus

(Mateo 27:57-61; Marcos 15:42-47; Juan 19:38-42)

50-51Idwani, wad-ay nan esang ay khawis ya nalenteg ay lalaki ay enngachan si Jose ay nalpo id Arimatea, ay esang ay ilin nan Judio. Sinsin-edna nan omaliyan nan en-ap-apowan Apo Dios. Ya olay mo esang siya isnan amam-an nan Judio, eg-ay nakitantan-oy isnan natotyaancha ya nan inangnencha ken Jesus. 52Inmey ken Pilato ay nangchaw isnan awak Jesus. 53Sa et inmey ay nangipagkhwab isnan awakna ya innewesana isnan khawis ay lopot,+ sa na't inpey isnan naliyangan ay cheppas ay egay kapaypay-an si natey. 54Kalmana chi isnan misoyaw, ya nganngani ay mailapo nan Sabfacho ay tengaw.+

55Nan fabfafai ay naifoweg ken Jesus ay nalpo id Galilea, inmonod cha ken Jose. Inilacha nan naikaofan Jesus ya nan inangnen Jose ay nangisaad isnan awakna. 56Sa cha't sinmaa ay en nen-isakhana is fangfanglo ya sapsapo ay maiyappos isnan awak Jesus. Et nentengaw cha isnan Sabfacho tay siya nan nailenteg.

Nan kalin Apo Dios

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index