Search form

Lucas 24:22

22wad-ay cha nan fabfafai ay fowegmi ay inmipataataa. Tay nawiiwiit cha isnan naikaofana,

Nan kalin Apo Dios

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index