Search form

Lucas 24:24

24Naneng cha't akhes ya eey nan tapina ay fowegmi isnan naikaofana, ya inilacha nan wad-ay ischi ay ostoosto ay kag isnan infaag nan fabfafai, ngem si Jesus, egaycha inila.”

Nan kalin Apo Dios

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index