Search form

Lucas 4:32

32Cha cha nataa isnan ikkana ay en-isolo, tay wad-ay pet kalebfengan nan kalina.

Nan kalin Apo Dios

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index