Search form

Lucas 6:39

Nan Mangichad-alan isnan Tet-ewa, Masapol ay Ammona Ona nan Tet-ewa

39Inyalig kayet Jesus ken chaicha ay nangwanin, “Ay ke mabfalin ay ipangon nan esang ay nakolap nan ib-ana ay nakolap? Ad-i cha ngen mekchag ay chwa is kafito?

Nan kalin Apo Dios

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index