Search form

Lucas 9:10

Nan Namanganan Jesus isnan Liman Lifo

(Mateo 14:13-21; Marcos 6:30-44; Juan 6:1-14)

10Tinmoli nan cheycha'y apostoles, ya infab-aagcha nan am-in ay inang-angnencha. Sa et inayakhan Jesus chaicha yangkhay ay omey isnan ili ay Betsaida.

Nan kalin Apo Dios

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index