Search form

Lucas int

Nan Makwani Maipoon isnan Ebanghelyo ay Insolat San Lucas

Nan nangisolat isnan liblo ay nay et si Lucas ay esa ay choktor ay inmafolot ken Jesus id solit. Ang-angsan nan infakhana maipoon isnan inang-angnen ya insos-olon Apo Jesus mo nan tapina ay nangisolat isnan Ebanghelyo, mailapo isnan naipadtowan nan kaiyanakan Juan Bautista ya si Jesus engkhana isnan naipalamakhana id chaya. Si Lucas met laeng nan nangisolat isnan toloy nan liblo ay nay, Nan Inik-ikkan nan Apostoles, maipoon isnan inmangsanan nan mamati kakwasan nan linmamakhan Jesus id chaya. Nan nangisolatana isnan chwa ay liblo ay nay et si Teofilo ay kanan nan tapina ay esa ay matangad ay iRoma. Maid teken si ammo tako maipoon ken siya.

Nan Khawis ay Chamag ay insolat Lucas et ipaammona ay si Jesus nan Mesias ay inkalin Apo Dios ay mangisalak isnan Judio ya siya akhes isnan am-in ay mamati ken siya. Insolatna ay pinilin Apo Dios si Jesus ay mangipalawag isnan Khawis ay Chamag isnan poposi (4:18), isonga ad-acha nan mafasa isna maipoon isnan mangisakitan Jesus isnan katakhotakho ay nateketeken nan kasapolancha, am-amed nan masaksakit, nan naan-anitowan ya nan oongosan nan tapina ay takho.

Nan nay ay liblo yangkhay nan kawad nan ad-acha ay og-okhod, kag nan kantan si angheles (2:13-14) ya nan en nangil-an nan enpaspastor si karnilo ken cha Jesus issan naiyanakana (2:15-20), nan nataynanan Jesus is kaTimplo issan kaong-ongana (2:41-52), nan kachangyan ya si Lazaro (16:19-31), ya nan al-alig maipoon isnan khawis ay iSamaria (10:30-37) ya nan nadchongaw ay anak (15:11-32).

Nan tapina ay ifagfakhan Lucas isnan liblo ay nay et nan lowalo, nan Ispirito Santo, nan lagsak, nan fachang nan fabfafai isnan chonon Jesus, nan menpakawanan Apo Dios isnan fasol, ya nan ensagkhanaan nan mamati isnan kasin omaliyan Apo Jesus.

Nan Linaona

Nan nailapowan nan liblo 1:1-4

Nan naiyanakan cha Juan Bautista ya si Jesus 1:5 - 2:20

Nan kaong-ongan Jesus 2:21-52

Nan nenpap-alawakhan Juan Bautista 3:1-20

Nan nafonyakhan Jesus, nan listaan nan ikik-itna, ya nan naneptepngan Satanas ken Jesus 3:21 - 4:13

Nan nen-isos-olowan Jesus id Galilea 4:14 - 9:50

Nan nen-isos-olowan Jesus mailapo id Galilea engkhana'd Jerusalem 9:51 - 19:27

Nan inmod-ochi ay chomingkhon Jesus ya nan nateyana 19:28 - 23:56

Nan kasin natakhowan Jesus, nan nenpail-ana, ya nan naipalamakhana id chaya 24:1-53

Nan kalin Apo Dios

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index