Search form

Marcos 1:37

37Ya osto ay inchanancha siya ke cha't kanan, “An-anapencha pay am-in sik-a.”

Nan kalin Apo Dios

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index