Search form

Marcos 12:24

24Sa et sinomfat si Jesus ay nangwanin, “Ad-i ngen siya sa nan nenkamaliyanyo, tay ad-iyo ammo nan kalin Apo Dios paymo nan kamabfalina?

Nan kalin Apo Dios

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index