Search form

Marcos 13:11

11Ngem mo tiliwencha ay en mangidchalom ken chakayo, ad-i kayo madchanakhan isnan sa yo kanan. Ifaagyo et yangkhay nan isolon Apo Dios ken chakayo isnan chey kannay ay olas, tay at faken chakayo nan enkali, mod-i ket nan Ispirito Santo.

Nan kalin Apo Dios

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index