Search form

Marcos 13:19

19Tay siya chasa nan akhew ay kaomatan nan likhat ay eg-ay kail-ila engkhana issan lapon nan nangab-an Apo Dios isnan lofong engkhana idwani. Et olay kaatna, at ad-i kasin maangnen nan kag tona.

Nan kalin Apo Dios

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index