Search form

Marcos 14:34

34Ke na't ay kanan ken chaicha, “Chachama ay enseseg-ang nan semekko et nay kag ak matey. Isna kayo ya ensasakhana kayo.”

Nan kalin Apo Dios

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index