Search form

Marcos 15:28

28(Siya sa nan tinmet-ewaan nan naisolat ay kalin Apo Dios ay mangwanin, “Naitapi siya isnan cheycha'y kangaakhan ay takho.”)

Nan kalin Apo Dios

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index