Search form

Marcos 15:32

32Siya nan Cristo ay Alin si Israel. Ayed mo pomanad siya idwani is kakolos, ta ilaen tako esa tako't patiyen!” Olay akhes nan cheycha'y ib-an Jesus ay naikolos, et chinopchopischa akhes siya.

Nan kalin Apo Dios

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index