Search form

Marcos 16:6

6Sa na't kanan, “Ad-i kayo matakag. An-anapenyo achi si Jesus ay iNazaret ay naikolos. Ngem maid met isna, tay finmangon kasin. Ilaenyo nan nangipay-ancha ken siya.

Nan kalin Apo Dios

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index