Search form

Marcos 2:22

22“Maid akhes mangippey isnan kakhag-aeb ay fayas isnan chaan ay kochil ay entey-an si fayas, tay at pen paptoken nan falo ay fayas chi ya maiwasit et yangkhay nan fayas olay nan kochil ay naipay-ana. Nan magtek falo ay fayas, et maippey koma isnan falo ay kochil ay entey-an si fayas.”

Nan kalin Apo Dios

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index