Search form

Marcos 3:16

16Siya chana nan sinpoo ya chwa ay pinilina: si Simon ay nginadnana akhes is Pedro;

Nan kalin Apo Dios

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index