Search form

Marcos 5:14

14Linmayaw et nan cheycha'y enpaspastor, sa cha't inmey isnan olay entona ay kawad si afong isnan chey ay ili ay nangipadnge isnan chey ay inmat. Et nakhogkhog-oy nan katakhotakho ay inmey nangila isnan inmat.

Nan kalin Apo Dios

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index