Search form

Marcos 7:27

27Ya ket kinwanin Jesus, “Masapol ay mapangan ona nan ongang-a ay pangafong, tay ad-i osto mo aped alaen nan kanen nan an-ak sa et ibkas isnan aso.”

Nan kalin Apo Dios

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index