Search form

Marcos 9:27

27Ngem ket ay inalan Jesus nan limana ay namangon ken siya, ya tinmakcheg.

Nan kalin Apo Dios

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index