Search form

Mateo 1

Nan Katontonan Jesu Cristo

(Lucas 3:23-38)

1Siya na nan katontonan Jesu Cristo ay nalpo isnan kaapon David ay naiwaned ken Abraham.

2Si Abraham nan aman Isaac; si Isaac nan aman Jacob; ya si Jacob nan aman cha Juda ay sin-ag-i. 3Si Juda nan aman cha Fares ken Zara (si Tamar nan inacha); si Fares nan aman Esrom; ya si akhes Esrom nan aman Aram. 4Si Aram nan aman Aminadab; si Aminadab nan aman Naason; ya si Naason nan aman Salmon. 5Si Salmon nan aman Boaz (nan inana si Rahab); si Boaz nan aman Obed (nan inana si Ruth); si Obed nan aman Jesse; 6ya si Jesse nan aman David ay ali.

Si David nan aman Solomon (nan inana et san sikhod ay asawan Urias); 7si Solomon nan aman Roboam; si Roboam nan aman Abias; ya si Abias nan aman Asa. 8Si Asa nan aman Josafat; si Josafat nan aman Joram; ya si Joram nan aman Ozias. 9Si Ozias nan aman Joatam; si Joatam nan aman Acaz; ya si Acaz nan aman Ezekias. 10Si Esekias nan aman Manases; si Manases nan aman Amon; ya si Amon nan aman Josias. 11Si Josias nan aman cha Jeconias ay sin-ag-i. Siya chi san timpon san naikaanan nan Israelita ay naiyey id Babilonia.

12Kakwasan nan naiyeyancha id Babilonia, naiyanak si Salatiel, et si Jeconias nan amana. Si Salatiel nan aman Zorobabel; 13si Zorobabel nan aman Abiud; si Abiud nan aman Eliakim; si Eliakim nan aman Azor; 14si Azor nan aman Sadoc; si Sadoc nan aman Akim; si Akim nan aman Eliud; 15si Eliud nan aman Eleazar; si Eleazar nan aman Matan; si Matan nan aman Jacob; 16ya si Jacob nan aman Jose ay asawan Maria. Et si Maria nan inan Jesus ay makwanin Cristo.

17Isnan nay ay tonton, sinpoo ya epat nan en-oonod ay sin-am-a mailapo ken Abraham engkhana ken David. Sinpoo ya epat akhes nan en-oonod ay sin-am-a mailapo ken David engkhana isnan naiyeyan nan cheycha'y Israelita ischi'd Babilonia. Ya sinpoo ya epat kayet nan en-oonod ay sin-am-a mailapo isnan naiyeyancha id Babilonia engkhana isnan naiyanakan Cristo.

Nan Naiyanakan Jesu Cristo

(Lucas 2:1-7)

18Siya na nan kaokhochan nan naiyanakan Jesu Cristo. Naikwani si Maria ay inana ay maiyasawa ken Jose, ngem issan sisya ay egaycha nen-amongan, ket ay naammowan ay maliton siya maipoon isnan kamabfalin nan Ispirito Santo. 19Idwani, nalenteg ay takho si Jose ay naitot-oyana, ya ad-ina laychen ay pafainen si Maria isnan sakhang nan takho.+ Tay siya chi nay et sinmekna ay mangad-i et issan tolagcha ken Maria ay ad-i ammon nan katakhotakho. 20Ngem issan sisya'y cha na manemsemkan isna, nenpaila ken siya nan anghel nan Apo isnan it-itawna ay mangwanin, “Jose ay waned David, ad-i ka omegyat ay mangasawa ken Maria, tay nan wad-ay ay ilillitona et naangnen isnan kamabfalin nan Ispirito Santo. 21At iyanakna nan lalaki ay pangadnem si Jesus, tay at isalakana nan takhona isnan fasolcha.”

22Naangnen am-in chana ta tomet-ewa san inpaifaag Apo Dios isnan mamadtona ay nangwanin,

23“At maliton nan esa'y birhen,+ ya at ikimena nan lalaki, ay sa mangadnan is Emmanuel.”+ (Nan ayen nan ngachana et wad-ay si Apo Dios ken chatako.)

24Issan finmangonan Jose, inangnena et san infakhan san anghel, ya insaana si Maria ay en-asawana. 25Eg-ayna magtek inchipchipa si Maria issan sisya ay eg-ay nangikimenan Maria isnan anakna ay lalaki, ay nginadnan Jose is Jesus.

Nan kalin Apo Dios

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index