Search form

Mateo 13:35

35Et siya na nan inangnena ta tomet-ewa nan kinwanin nan mamadto ay nangwanin,

“At ichalanko isnan al-alig nan kanak,

ya ifaagko nan naitatafon mailapo issan nakhab-an nan lofong.”

Nan kalin Apo Dios

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index