Search form

Mateo 26:28

28Tay siya na nan chalak ay mangaeb isnan tolag Apo Dios, ay omayos pala isnan angsan ay takho ta mapakawan nan fasol.

Nan kalin Apo Dios

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index