Search form

Mateo 27:62

Nan Inmat isnan Khwarchiya is Kapantiyong

62Issan kawaksana ay Sabfacho, naamong nan aap-apon si papachi ya nan Fafariseo is kasakhang Pilato.

Nan kalin Apo Dios

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index