Search form

Ñwaè' Mfaè' Ñgaâa Ntuu Jisoès 15

1Beèe mo' a m loâ Juèdiyaè a vú a ce yá'ni bfúr enáê, “A ka' tá geèe weèe búè aèmboè ncir Musïìs yi laèa ka', aède' weèe konïì rluèñ ka'.” 2Ca yi m geèe Pol ba Baènabaès a ba aè yuu yi mo'sir a woweèe ka' koo múcaèr, a sár nsár a woweèe. Yi ka' ba wa'a, ñgaâa cor a ce Pol ba Baènabaès, ba beèe mo', ená a du aè rla' Jáèrusaláèm, yá ñgaâa ntuu Jisoès ba btu embe cor ená a woweèe a seesi yuu ce a be geèe. 3Cor aè ka' tuu woweèe wa'a, woweèe a du a caa aè ñgoâñ Foènishaè ba Saèmarïìyaè, a suñ beèe ená beèe enje jáá a kupse, a byemi neè Nyúè. Nsuñ ca aè m geèe bfúr wááwá a lu'shïì seê. 4Woweèe a ka' baè' aè rla' Jáèrusaláèm, cor ba ñgaâa ntuu Jisoès ker ba btu embe cor a konïì woweèe. Pol weèe a suñ woweèe buu ce Nyúè a geèe njïì enjep woweèe. 5Beèe mo' efa múè Farïìsi ce a m byemi, a m natïì mbekïì a laa enáê, “Yi yu ená beèe enje jáá a ku túr aè rgeèe búè, tá a ker suñ woweèe ená woweèe a lá mncir Musïìs.”

6Ñgaâa ntuu Jisoès ba btu embe cor a m cute, tá a bo seèesi yuu ce a be geèe. 7Woweèe a ka' loèr ku' nfeè', seèesi yuu ce a be geèe, Pitaè aè natïì mbekïì a laa neè woweèe enáê, “Bfúr waê, weèe rïìñ ená aè m ba efa rkáè', Nyúè aè ce máè tá beèe enje jáá a bo yu' Nsuñ Mboèñmboñ eku máâ cuèu, byemi. 8Nyúè ce e rïìñ yuu ce yi yu njep ntee ñwáè wááwá aè m duèñshi ená e m koo woweèe aè njáèá njïì ce e fa Yú' Rara neè woweèe aèmboè e m fa neè seèe foñ naè. 9E m ker yá woweèe a ba jáá efa seèe ka'. E m geèe wap mntee vi ba brara foñ njo' lap rbyemïì. 10AÈ ka' ba njoká seè'ni ce weèe ce koèñ aè rmoèoshi Nyúè aè njáèá njïì ce weèe ce láè ntáèr mbenduè ñgaâa yá'ni buu Jisoès, ce ka' weèr káè wer bta áè, a m túr ñger aè rbyáè' ka'. 11Seèe aè byemi ená yu ba njo' ntee boèñboñ Tata Jisoès ce seèe be keè luèñ aèmboè woweèe a be keè luèñ njo' li foñ naè.” 12Beèe wááwá a m cu múnyañ a ce yu'shi yuu ce Baènabaès ba Pol a m ce suñ kuu mncoèo ba buu bbáèá ce Nyúè aè m geèe aè múè beèe enje jáá njïì enjep woweèe.

13Woweèe a ka' laèa mïìsi, Jáms aè beesïì enáê, “Bfúr waê, yu' neè yuu ce m be laèa. 14Saimúèn aè suñ aèmboè Nyúè aè m káè' a duñshi ntee ce e m láè njep beèe enje jáá a fúr beèe mo' efa woweèe aè yïì beèe. 15Yuu ce e laèa na yi ghááte aè yuu ce ñgaâa ncep ntuu Nyúè a m laèa. A sañ mbe Ñwaâ' Nyúè enáê,

16Ca yi be caèa wáá,

tá m kúti, baè'ri ndap Dávïìd ce e gweè.

M be baè'ri ndap ce e saè'ñger na,

geèe tá e ba aèmboè e m ba,

17tá bár beèe ce yu beèe enje jáèá ce máè geèe woweèe a ba yaè beèe a bo roèo Tataê.

18Ca ce laèa ba Tata ce e m geèe beèe a riñ ca eluâuñgoèñ seê.

19Máè yá ya máná seèe fa geèe tá buu ba btatap neè beèe enje jáá ce a ce kupse ce byemi neè Nyúè naè ka'. 20Seèe aè ba sañ ba ñwaè' neè woweèe, suñ woweèe ená woweèe a fa ye byee ce a fa neè mnyúè enjep ñgoèñ na ka', borni bsaèkïì, ker borni efa rye mnyaèa ce a toosi mndoñ efa gho, vi kweñgeèr, ker borni efa rno bláá. 21To a feè'shi buu embe mncir Musïìs aè mla' wááwá aè bfeè' aèñgoo, a ce beè' buu anaè aè mndap mloo aè mmbomntaa wááwá.”

22Ñgaâa ntuu Jisoès ker ba btu embe cor ba cor wááwá, a yá ená yi yu boèñboñ aè rce beèe moè' efa waâp mú, tá a bo tuu woweèe a Pol weèe aè rla' Antïìyoèk. Woweèe a m ce Judaès ce li rlii mo' li m ba ená Baèsabaès, ker ba Silaès. Woweèe a m ba boo mlii aè mú bfúr. 23A m tuu woweèe neè ñwaè' ce a m sañ enáê,

“Ñgaâa ntuu Jisos ba btu embe cor ce a yu bfúr wee a sañ ñwaè' ca, a ca'ni bfúr enje jáá ce a ce cu aè rla' Antïìyoèk, ba Sirïìyaè, ker ba Sïìlesïìyaè. 24Weèr aè yu' werná beèe mo' a loâ efa weâr mú a jepsi weèe neè buu ce woweèe a m laèa, weèe aè riñ yuu ce weèe táá mbenduè mo ka'. Weèr aè m fa woweèe ñger aè rlaèa buu anaè ka'. 25Weèr aè ka' yu', a yá ená yi yu boèñboñ neè weèr aè rce beèe, tuu tá a vú yá weèe. Woweèe a be vúè a Baènabaès ba Pol ce yu bkar wer seê, 26aè ba beèe ce a tami nyor aè rkwe aètu yïìseèe Tata Jisos Kraêis. 27Baná weèr ce tuu Judaès ba Silaès. Woweèe a be suñ weèe buu ce weèr aè sañ na, neè yap cuèu foñ. 28Yú' Rara yi yá, wer weèr foñ aè yá ená yi yu boèñboñ ená weèr ker lá ntáèr mo' mbe weâe nduè caa efa mú mncir ce weèr be suñ weèe ená weèe lá na ka'. 29Weèe fa ye byee ce a fa neè mnyúè enjep ñgoèñ na ka'. Weèe fa no bláá ka'. Weèe fa ye mnyaèa ce a toosi mndoñ efa gho vi kweñgeèr ka', ker borni bsaèkïì. Weèe aè ka' borni buu ca, baná weèe aè geèe boèñboñ. Seèe aè bár.”

30A m maè'shi woweèe, woweèe a natïì a du aè rla' Antïìyoèk, a ka' baè', a baashi ñgaâa rbyemïì wááwá mbe dïû' mo'sir, a fa ñwaè' anaè neè woweèe. 31Woweèe a ka' beè', a lu'shi aè njáèá ñger ce ñwaè' anaè yi fa woweèe. 32Judaès ba Silaès ce a m ba ñgaâa ncep ntuu Nyúè foñ, a m laèa buu goèr se aè rfa woweèe ñger tá woweèe a bo tap. 33Woweèe a ka' cu aèfo aè mú nfeè' moè', bfúr a daasïì woweèe ená woweèe a du boèñboñ, du yá beèe ce a m tuu woweèe. 34[Silaès aè kwa'shïì aè rcu aèfo.] 35Pol ba Baènabaès a m cu aè rla' Antïìyoèk a ce yá'ni a ker ce feè'shi blaâa Tata a ku' beèe mo' weèe.

36Mú mnoèñ mo' vi ka' tuuse, Pol aè laa neè Baènabaès enáê, “Soè kúti ca'ni bfúr ce a yu aè bbu' mla' ce soè aè m feè'shi blaâa Tata aèfo naè, yá ená woweèe a ku cu yáánïì lá.” 37Baènabaès aè m ce koèñ ená woweèe a du a Joèn Mak weèe. 38Pol aè kwa'shïì ená yi yu yáánïì ená a woweèe a du ka' njobeè' Joèn Mak aè m maè'shi woweèe aè ñkúè rfaè' aè ñgoâñ Paèmfilïìyaè a du yi yu. 39Woweèe a m ba bcuèu jáá jáèá jáá seê, a gapni. Baènabaès aè lor Joèn Maêk, a ye a niñ mbe keñ a du aè to' Saiproès. 40Pol aè ce Silaès, a ye a duê. Bfúr a m fa woweèe mbe mmbo Nyúè, tá Tata Nyúè bo keè'ni woweèe. 41E m duè a caa aè ñgoâñ Sirïìyaè ba Sïìlesïìyaè, a ka' ce caèa a ce fa ñger neè bcoêr.

Limbum New Testament

@ Bible Society of Cameroon

More Info | Version Index