Search form

Ñwaè' Joân 10

1“M ce suñ weèe neè mini-ñwáè ená ñwáè aè ka' ce niñ mbe ñka' njeèe, ko' aè ñka', ke' du njïì embe cuâu ñka' ka', baná ñgaèñ yu nyáèá a ker ba ñkep. 2Ñwáè ce e ka' niñ aè cuâu ñka' baná ñgaèñ yu ñwáè ncïìñ njeèe anaè. 3Ñwáè ce e ce ke'ni cuâu ñka' be múè' cuâu ñka' neè ye, tá e ká' yi njeèe aè mlii, tá yi njeèe yi yu' yïì njeèndoñ, tá e keñsi yi njeèe anaè fúú aègho embe ñka'. 4E ka' fúr yi njeèe embe ñka' wááwá, táá entombïì ce duè, yi njeèe yi ce vúè embe yeâ njïì njobeè' yi rïìñ yïì njeèndoñ. 5AÈde' yi byemïì aè rduè aèmbuèu ñwáâ jáá ka'. Yi ka' yá ñwáâ jáá yi ká' ce cañ cañ, njobeè' yi rïìñ njeèndoñ ñwáè anaè ka'.”

6Jisoès aè m maè' ñgaèa ca neè woweèe, woweèe a ke' riñ ñgaèa anaè ka'. 7Yi ka' ba wa'a, Jisoès aè laa neè woweèe enáê, “M ce suñ weèe yuu tatap, m yu cuâu ñka' njeèe. 8Beèe wááwá ce a duè entombïì neè máè, a yu byáèá, njeèe yi máñnïì yaèp njeèndoñ. 9A máè cuâu ñka'. Ñwáè ce e ka' caa njïì enjep máè baná ñgaèñ be luèñ efa ñgá'. E be niñ mbo aè nfeè' ce e gwáá, koni yuu ye. 10Nyáèá e ke vúè tá e bo yáèá, yú, keèr bepsi buu. Máè vúè ya tá beèe a bo koni ryoèñ, túr buu wááwá.

11“M yu gaây mboèñmboñ. Gaây mboèñmboñ e ke tami nyor aè rkwe njo' yi njeèe. 12Ñwáè ce a loèr ye, e ce jaè' yi jaè', yu gaèy ce e túr njeèe anaè ka'. E ka' yá aèmboè kuura ce vúè, e be cañ maè' njeèe, tá kuura koshi mo', bár yi da' aè rïìñ. 13Ñwáè ce a loèr e ce jaè' yi jaè' naè e lo cañ njobeè' njeèe yu yi ka'; e túr yi yu nfeè' aègho ka'. 14M yu gaây mboèñmboñ. M rïìñ ya njeèe, ya njeèe yi riñ máè. 15AÈmboè yaè ta koèñ máè, má máè aè koñ ye naè. Máè tami nyor aè rkwe njo' yi. 16M ker túr ya njeèe mo', yi ba mbe ñka' anaè ka'. M be kuè vúè neè njeèe anaè foñ mbe ñka' ca tá yi yu' yaè njeèndoñ, ba kúr e mo'sir, túr ñwáè rcïìñ moè'sir. 17Yaè ta koèñ máè njobeè' máè fa la ryoèñ tá m bo keèr loè koni li. 18Ñwáè moè' be koo la ryoèñ ese máè ka'. Ce fa ba máè aè la rkoèñ. M túr ñger aè rfa la ryoèñ, a ker túr ñger aè rkoo li. Cena yu ba yuu ce yaè Ta aè laèa ená m geêe.”

19Jisoès aè ka' laèa blaèa ca, beâe bgoèrgoèr efa múè Jus a ká' a ce kwaè'shi jáá jáèá jáá njo' blaèa anaè. 20Beèe magoèr a ká' a ce laèa enáê, “Yú' nyúèrkaè' yi karsi ye tu, e ká' a ce baa. Seèe ce yu' yuu ce e ce laèa njoká seê?” 21Beèe mo' a laa yap enáê, “Yú' nyúèrkaè' yi ka' karsi ñwáè tu, e laa njáèá buu ca ka'. AÈde' yú' nyúèrkaè' yi gee nfeèp ce yá buu aè njáâá ká?”

22Nfeè' ce a m ce ye Ñkaâ' Haènukaè aè rla' Jáèrusaláèm aè m gháá. AÈ m ba aè nfeè' ce saa aè m ya'ni. 23Jisoès aè m ker du aè rla' Jáèrusaláèm. A ka' baè' a du mbe Ndaèp Nyúè a ce jáèr mbe dïì' mo' ce a m ce too ená njïì-baaki ñkúú Solomúèn. 24Jus a vú a sir ye a kaari a tarte, a laa neè ye enáê, “Weèr be keè' duè baè' ba fá, tá aè ka' suñ weèr njáèá ñwáè ce aè yu? Wáè ka' ba Kraêis, ce yu ñwáè rjaè' ce Nyúè aè m kaè'ni ená e be tuu naè, aè suñ weèr rara.” 25Jisoès aè laa neè woweèe enáê, “Máè suñ weèe wáá, weèe aè byemïì ka'. Buu ce m ce geèe aè rlii yaè Taê, vi ce duèñshi njáèá ñwáè ce m yu. 26Ka' yi yu wa'a, weèe aè byemi ená m yu Kraâis ka' njobeè' weèe yu ya njeèe ka'. 27Ya njeèe yi ke yu' yaè njeèndoñ, rïîñ. Máè rïìñ yi foñ, yi ce vúè a máâ mbuèu. 28M ce fa yi ryoèñ ce nfeseè, tá yi ker kwe aè nfeè' moè' ka'. AÈde' ñwáè moè' fúr yi emba máâ mmboè ka'. 29Yaè Ta ce e fa yi neè máè, túr ñger a caa buu wááwá. AÈde' ñwáè moè' fúr njeèe ca embaè mmbo yaè Ta ka'. 30Weèr yaè Ta yu ñwáè moè'sir.”

31Jus a ka' yu' blaèa ca, a kwá' bluèr tá a bo túúshi ye aègho tá e kwe. 32Jisoès aè laa neè woweèe enáê, “Weèe aè yá ku' buu bboèñboñ ce máè geèe aè rlii yaè Taê. Efa múè buu ca, weèe ce koèñ aè rtúúshi máè neè bluèr ba aètu yïì efá?” 33Beèe anaè a beesïì enáê, “Weèr be túúshi wáè neè bluèr njobeè' buu bboèñboñ ce wáè geèe ka'. Weèr be túúshi wáè neè bluèr njobeè' wáè bepsi rlii Nyúè. AÈ ku ba ba ñwáè, a ce laèa wáná aè yu Nyúè.” 34Jisoès aè laa enáê, “A sañ mbe ye ñwaè' mncir ená Nyúè aè m laèa enáê, ‘Weèe yu mnyúè.’ 35Seèe rïìñ seená blaâa Nyúè vi ke kupse ka'. Baná aèmboè Nyúè aè m laèa ená beèe ce e laèa blaèa ca neè woweèe a yu aèmboè ye naè, 36weèe aè ka' ce laèa weená m ce laèa máná m yu Nyúè wa'a a ce bepsi rlii Nyúè bepsi njoká? Yu máè ce yaè Ta aè m ce a tuu njep ñgoèñ. 37Yi ka' ba ená m ce geèe ba mfaè' yaè Ta ka', weèe fa byemi neè máè ka'. 38M ka' ce geèe ba mfaè' yaè Taê, weèe aè ka' tá baè byemi neè máè njo' buu ce m ce laèa ka', weèe aè ba byemi neè máè njo' buu ce m ce geèe tá weèe bo rïìñ rara ená m yu ñgúè' moè' efa yaè Taê, yaè Ta aè ba ñgúè' moè' efa máè.”

39Woweèe a m ker ce roèo aè rkoo ye, e fúú efa waâp mú a duê.

40E m ker kúti a tuu rdip Jodaèn a du faèdïì' ce Joân aè m ce baèptir beèe naè, a cu aèfo. 41Beèe magoèr a m vúè a yá ye aèfo, a ká' a ce laèa enáê, “Joân aè m geèe yuu mo' aè rduèñshi ená aè m tuu ba Nyúè a tuu ye ka'. Ka' yi yu wa'a, buu ce Joân aè m laèa aèmboè ñwáè ca vi yu mini.” 42Beèe magoèr ce a m ba aè dïì' anaè a m byemi neè Jisoès.

Limbum New Testament

@ Bible Society of Cameroon

More Info | Version Index