Search form

Ñwaè' Joân 11

1Ñwáè moè' aè m ba a ce yañ, ce a too ye ená Lasoèroès. E m ce cu aè rla' Bátanïì a Máèári ba Maataè ce aè m ba bjar vi. 2Máèári ce ndur yïû Lasoèroès aè m ce yañ na, aè m ba Máèári ce e m cu'ni mgúr aè mkuèu Tata Jisoès, a siñsi neè yi nyúè'tu naè. 3Bjar vi a m cep ntuu neè ye enáê, “Tataê, ñwáè ce aè koèñ naè ce yañ.” 4Jisoès aè ka' yu' ntuu ca a laa enáê, “Yañ ca yi be lúèsi ba neè rkwe ka'. Cena yi yu wa'a tá beèe magoèr a bo yá bkuè' Nyúè tá a bo kuè'si Muu Nyúè njobeè' yi.”

5Jisoès aè m koèñ Maataè ba nfúr yïì ker ba Lasoèroès. 6E ka' yu' ená Lasoèroès ce yañ, a ker cu faèdïì' ce e m ba naè aè mnoâñ bbaa. 7Mnoèñ anaè vi ka' caèa, e laa neè ñgaâa yá'ni yïì buu enáê, “Seèe kúti aè ñgoâñ Juèdiyaè.” 8Woweèe a laa neè ye enáê, “Rabaèi, to mnoèñ vi ku caa múcaèr seê, ce Jus a mú ce roèo aè rtúúshi wáè neè bluèr. Wáè ka' laa wáná aè be kúti aè ñgoâñ Juèdiyaè njoká?” 9Jisoès aè beesïì enáê, “Nyúè e ke sañ, káâ' aè mú ñgaèptú' du ba' aè mbuèuñkuèr. Ñwáè aè ka' ce jáèr aè nfeè' ce ñgoèñ yi ce raa, aède' ñgaèñ koteè aè yuu ka' njobeè' ñgoèñ yi ce raa, e ce yá buu. 10Geewa'a ñwáè aè ka' ce jáèr neètú' baná ñgaèñ be kote njobeè' rraa li yu njep ye ka'.” 11E ka' laèa wa'a, a ker suñ woweèe enáê, “Lasoèroès ce yu ñkar yïìseèe ce buumi buumi. M be duè tá m bo yáèá ye efa mmirloè.” 12Ñgaâa yá'ni yïì buu a laa enáê, “Tataê, e ka' ce buumi baná e be luèñ.” 13Woweèe a m ce laèa wa'a, a ce kwaè'shi ená Lasoèroès ce buumi aèmboè beèe a ke buumi naè. Geewa'a Jisoès aè m ce laèa ba ená Lasoèroès aè kwe kwe. 14Jisoès aè m suñ woweèe rara enáê, “Lasoèroès aè kwe. 15M ce lu'shi njobeè' weèe, máná máè mú ba aèfo ka', tá weèe bo byemi neè máè. Baná seèe du yá ye.”

16Tomas ce a m ce too ye ená rfar naè, aè laa neè beèe ce a woweèe a m ce yá'ni buu Jisoès naè enáê, “Seèe du aèmbuèu Jisoès foñ tá seèe bo duè kwe seèe woweèe.”

17Jisoès aè ka' baè' aè rla' Bátanïì, a yu' ená yu mnoèñ kyeèe aèmboè a mú tuñ Lasoèroès. 18-19AÈ m ba aè nfeè' anaè Jus magoèr se a loâ aè rla' Jáèrusaláèm a vú aè rcaè'ni Maataè ba Máèári njo' ndur yaèp ce e m kwe. Loâ aè rla' Jáèrusaláèm du ba' aè rla' Bátanïì yi yu saèsap ka'. Yi ku ba aèmboè bkïìlomátaè vïû btaar wa'a.

20Maataè aè ka' yu' ená Jisoès ce vúè, e natïì a du a koni ye aè nduunjïì. Máèári aè cu yi mbe ndaèp. 21Maataè aè ka' koni Jisoès, a laa neè ye enáê, “Tataê, wáè mú ba aèfa ndur yaè aè mú kwe ka'. 22Ka' seè'ni na, máè rïìñ máná Nyúè be fa yuu ce wáè ka' bipshi neè ye.” 23Jisoès aè laa neè ye enáê, “Ndur yoè be fúú efa rkwe.” 24Maataè aè laa neè ye enáê, “M rïìñ máná e be fúú efa rkwe aè noèñ elúèsimbuèu ce beèe wááwá a be keè fúú efa rkwe naè.” 25Jisoès aè laa neè ye enáê, “A máè ce máâ ke geèe beèe a ce fúú efa rkwe, a ker ba ñwáè ce e ke fa ryoèñ. Ñwáè ce e ka' byemi neè máè, ka' ñgaèñ aè ka' kwe, e be cu nfeseè. 26Ñwáè ce e ka' cu nteèe, byemi neè máè, baná ñgaèñ be cu nfeseè. Waè' wáè byemi a?” 27E laa neè ye enáê, “ÁÈno, Tataê, máè byemi máná aè yu Kraêis, Muu Nyúè ce e m ba ená e be vúè njep ñgoèñ naè.”

28Maataè aè ka' laèa wa'a, a du a ká' nfúr yïû Máèári a cúúni neè ye enáê, “Ñwáè ryá'nïì aè vúè a ce ká' wáè.” 29Máèári aè ka' yu', a sa'ti mbekïì a du a koni ye. 30AÈ m ba aè nfeè' anaè, Jisoès aè be niñ aè múè rla' ka'. E m ku bii ba mbe dïì' ce Maataè aè m duè a yá ye naè. 31Jus ce a woweèe a m ce cu rkwe mbe ndaèp naè a ka' yá aèmboè Máèári aè saè'ti a fúú njepmbeè, woweèe a du a yeâ mbuèu njobeè' a m ce kwaè' ená e ce duè aè rwar rkwe faèdïì' rsheè li m ba.

32Máèári aè du a yá Jisoès, a gú'shi njep yeâ tïìi, a laa enáê, “Tataê, wáè mú ba aèfa, ndur yaè aè mú kwe ka'.” 33Jisoès aè ka' yá aèmboè Máèári ce war, keèr yá aèmboè Jus ce a Máèári weèe a m ce vúè naè a ce warse, yi joo ye seê, mluè mi koo ye. 34E bipshïì neè woweèe enáê, “Weèe aè mú tuñ ye ba fá?” Woweèe a laa neè ye enáê, “Tataê, vúè yá.” 35Jisoès aè suusïì mñgoommir. 36Jus anaè a laa enáê, “Yá neè aèmboè e m koèñ ye naè.” 37Beèe mo' a laa yap enáê, “AÈde' ñwáè ce e m geèe nfeèp aè ce yá buu naè aè ke' ba geèe tá ñwáè ca luñ efa rkwe ka' a?” 38Yi ker joo Jisoès, e du mbe dïì' ce rsheè li m ba. Rsheè anaè aè m ba mbúè' ce a m soè' nje ryáá, a biñsi luèr a cete aègho. 39Jisoès aè laa enáê, “Caè'si neè luèr anaè.” Maataè ce e m ba njar ñkúsheè ñwáè naè, aè laa neè ye enáê, “Tataê, e be rúèú seê, njobeè' yu mnoèñ kyeèe seè'ni aèmboè a mú tuñ ye.” 40Jisoès aè laa neè ye enáê, “Mboè máè ba suñ wáè ená aè be yá ñger Nyúè ce wáè ka' byemi a?” 41A m caè'si luèr embe ncuâu rsheè. Jisoès aè ke' mbe buèu a laa enáê, “Taèr, m ce yoèñshi wáè njobeè' wáè yu' la rloo. 42Máè rïìñ máná wáâ ke yu' la rloo aè nfeè' wááwá. Geewa'a, m ce laèa cena njo' beèe ce a táá na, tá woweèe a bo byemi ená a wáè ce wáè m tuu máè.” 43E ka' laèa wa'a, a waa mbekïì enáê, “Lasoèroès, fúú enjo!” 44Ñwáè ce e m kwe na aè fúú aèmboè a m kur mi mkoo ba mi mkuèu neè bcáè', a boo vi bsii neè bcáè' naè. Jisoès aè laa neè woweèe enáê, “Baè'shi neè bcáè' tá e duê.”

45Beèe ce a m vúè a Máèári weèe naè, a m yá yuu ce Jisoès aè m geèe, beèe magoèr efa waâp mú a byemïì neè ye. 46Beèe mo' a natïì yap a du a yá beèe Farïìsi a suñ woweèe yuu ce Jisoès aè m geèe anaè. 47Yi ka' ba wa'a, beèe Farïìsi ca ba beâe bgoèrgoèr efa mú ñgaâa tañshi tañshïì a ká' kansuèr, a laa enáê, “Seèe be geèe seeká? Ñwáè ca ce duèñshi ku' mncoèo seê. 48Seèe aè ka' ma'shi ená e ce gee njáèá buu ca, beèe wááwá a lo byemi neè ye, tá beâe aè to' Rum a lo vúè bepsi yiseèe dïû' rara ba yiseèe to'.” 49Moè' efa woweèe ce a m ce too ená Kaifaès ce e m ba tu neè ñgaâa tañshi tañshïì mbe feè' anaè aè m naèti mbekïì a laa enáê, “Weèe rïìñ yuu ka' múcaèr ka'. 50Weèe aè ba rïìñ weená yi yu boèñboñ ená ñwáè moè'sir kwe aètu beèe neè ce ená to' sïìp yi bú.” 51Kaifaès aè m ce laèa wa'a, a ce laèa ba aè mkwaè'shïì mi ka'. AÈmboè Kaifaès ca aè m ba tu neè ñgaâa tañshi tañshïì aè feè' anaè, e m suñ beèe yuu ce yi be loè ba. E m laèa ená Jisoès táá aè rkwe aètu to' wááwá. 52Yi m ba ená e be kwe ba aètu to' ca caè'caè' ka'. Yi m ba ená e be kwe aètu beèe Nyúè ce a yu aè bto' wááwá tá e bo vúè neè woweèe aèbee tá woweèe a ba ñwáè moè'sir.

53Yi ka' ba wa'a, woweèe a ká' ese noèñ anaè, a ce seèesi aèmboè a be geèe ka' yú ye. 54Yi ka' ba wa'a, Jisoès aè ker kar aèwañ aè ñgoâñ Juèdiyaè ka'. E m loè a du aè rla' mo' ce a too ená Áfráèm. Rla' anaè li yu aèwaâa rïìñ. E m duè a cu aèfo a ñgaâa yá'ni yïì buu weèe.

55Nfeè' aè m káè' a ce gháá ce a be ye ñkaâ' caèasi-mndap. Beèe a m loâ aè bbu' mla' wááwá a du aè rla' Jáèrusaláèm. Woweèe aè m koèñ aè rgeèe wap mnyor tá vi ba brara aè bsii Nyúè, tá nfeè' ñkaè' ka' gháá. 56Woweèe a m ce roèo Jisoès, a ká' a ce bipshi fa waâp mú mbe Ndaèp Nyúè enáê, “Weèe ce kwaè'shi ená ká? E be vúè ñkaè' ca káè e be vúè ka'?” 57Beâe bgoèrgoèr efa ñgaâa tañshi tañshïì ba beèe Farïìsi a m fa rsa' aè nfeè' anaè ená ñwáè aè ka' riñ faèdïì' Jisoès yu, ñgaèñ vú suñ woweèe tá woweèe a bo duè koo ye.

Limbum New Testament

@ Bible Society of Cameroon

More Info | Version Index