Search form

Ñwaè' Joân 13

1Tá a ka' ye Ñkaâ' caèasi-mndap, Jisoès aè m rïìñ ená nfeè' aè gháá ce e be maè'shi ñgoèñ ca duè yá yïì Taê. E m koèñ yïì beèe ce a yu njep ñgoèñ na, a koñ woweèe a du a misïî.

2Woweèe a m ce ye byee aè mbuèuñkuèr, Sataèn aè banïì gee Judaès ce muu Saimún IÌskarïìyoèt aè ká' a ce kwaè'shi ená e be fyeèni Jisoès. 3Jisoès aè m rïìñ ená yïì Ta aè m fa buu wááwá mbe yeâ mmboè. E m rïìñ foñ ená e m loâ ese Nyúè, a ce kúti aè ryá Nyúè, 4a nati mbekïì aè nfeè' byee anaè, a co'ni bcáâ' mo' efa nyoèr, a lor baètaèare a cúú njep mbuèu. 5E ka' cúú wáá, a lor mdip a cu'ni njep kañ a ká' a ce suè'si mkuâu ñgaâa yá'ni yïì buu, a ce soèr neè baètaèare ce e ba cúú njep mbuèu naè. 6E ka' baè' mbe Saimún Pitaè, e laa neè ye enáê, “Tataê, a wáè ce aè be suè'si ma mkuèu a?” 7Jisoès aè beesïì neè ye enáê, “Wáè be riñ yuu ce m ce geèe seè'ni ka'. AÈ be loè rïìñ ba embenjïì.” 8Pitaè aè laa neè ye enáê, “AÈde' aè ke' su'si ma mkuèu ka'.” Jisoès aè beesïì enáê, “M ka' tá suè'si mo mkuèu ka', baná soè aè mïì.” 9Saimún Pitaè a laa neè ye enáê, “Tataê, baná aè fa kuè suè'si ba ma mkuèu caè'caè' ka', suè'si ma mmbo ba ya tu foñ.” 10Jisoès aè laa neè ye enáê, “Ñwáè aè ka' su'si nyor wáá, baná ñgaèñ be kuè suè'si ba mi mkuèu njobeè' yïì nyor ce raa. AÈ ka' ba yi aèmboè weèe, weèe ce raa, geewa'a ku ba weèe wááwá ce weèe ce raa ka'.” 11E m laèa wa'a, a ku riñ ñwáè ce e be loè fyeèni ye. A mbuèu ce e m laèa enáê, “Ku ba weèe wááwá ce weèe ce raa ka'.”

12E ka' suè'si woweèe mkuèu wáá, a lor vi bcáè' ce e ba co'ni naè a yar, a du a cu aè nsheè. E ka' cu, a laa neè woweèe enáê, “Waè' weèe rïìñ yuu ce máè geèe neè weèe na a? 13Weèe ce too máè ená Ñwáè Ryá'nïì, a ker ce too máè ená Tataê. Weèe ce too yáánïì njobeè' m yu wa'a. 14AÈmboè máè ce m yu Tataê, a ker ba Ñwáè Ryá'nïì, máè ka' su'si me mkuèu, baná weèe ce su'si mkuâu bfúr wee foñ. 15Máè geèe ca aè rduèñshi weèe tá wee weèe foñ bo geèe aèmboè máè geèe na. 16M ce suñ weèe neè mini-ñwáè ená aède' ñwáè rfaè' caa yïì masaè ka'. AÈbaè ñwáè ntuu caa ñwáè ce e tuu ye ka'. 17Weèe aè ka' riñ buu ce máè suñ weèe na, ce geèe vi, baná weèe be koni bghoènïì. 18M ce laèa ca ba aèmboè weèe wááwá ka'. M rïìñ beèe ce máè ce. Geewa'a, yuu ce Ñwaâ' Nyúè yi m laèa yi be kuè ghááte aèmboè a m sañ enáê, ‘Ñwáè ce weèr ye aè m ce ye byee aèbee, aè m kúti yaè ñwáè bbaèa.’ 19Máè suñ weèe buu ca seè'ni tá vi ka' koni, vi ka' lo koni tá weèe bo byemi ená m yu njáèá ñwáè ce m yu. 20M ce suñ weèe neè mini-ñwáè ená ñwáè ce e ka' koni yaè ñwáè ntuu, baná ñgaèñ aè koni máè. Ñwáè ce e ka' koni máè, baná ñgaèñ aè koni ñwáè ce e m tuu máè.”

21Jisoès aè ka' laèa blaèa ca wáá, mluè mi ká' a ce koo ye. E laa rara enáê, “M ce suñ weèe neè mini-ñwáè ená ñwáè moè' efa weâe mú be fyeèni máè.” 22Ñgaâa yá'ni yïì buu a ká' a ce keè'ni neè mmir, a ce tarni ñwáè ce Jisoès aè m ce laèa. 23Ñwáè moè' efa woweèe ce Jisoès aè m koèñ se naè aè m cu a kár nyor a yeâ geñ. 24Saimún Pitaè aè lap ye ená e bipshi neè Jisoès ená e ce laèa ba aèmboè nda lá. 25E yá'tïì yi tu nje ñguèñ Jisoès, a bipshi neè ye enáê, “Tataê, ñwáè anaè yu nda?” 26Jisoès aè beesïì enáê, “Yu ñwáè ce m be bá' bráâd cúè' njep njaèp fa neè ye.” E ka' laèa wa'a, a bá' bráâd a cú' njep njaèp, a fa neè Judaès, muu Saimún IÌskarïìyoèt. 27E ka' ye, Sataèn aè niñ njep yeâ ntee. Jisoès aè laa neè ye enáê, “Fa caèasi nfeè' ka', geèe yuu ce aè ce koèñ aè rgeèe naè cárcár.” 28Beèe ce a m ba mbo a m rïìñ mbuèu ce Jisoès aè m laèa neè ye wa' ka'. 29AÈmboè Judaès aè m ba ñwáè ce e m ce láè yap mbaèa naè, beèe mo' a ce kwaè'shi yap ená Jisoès ce laèa ba ená e du yuu buu ñkaè', káè ená e du fa yuu neè ñgaâa fuèp. 30E ka' koo bráâd ca a ku fúú njepmbeè. AÈ m ba neètú'.

31E ka' fúú, Jisoès aè laa enáê, “A kuè'si Muu Ñwáè seè'ni. A ku'si Nyúè njïì enjep ye. 32A ka' ku'si Nyúè njïì enjep ye, baná Nyúè be kuè'si Muu njïì enjep yeâ nyoèr. E be geèe wa'a cárcár seê. 33Boo waê, seèe be kuè cu ba aè nfeè' múcaècaèr. Weèe be roèo máè. Yi ku ba aèmboè máè m suñ Jus enáê, ‘AÈde' weèe vú faèdïì' ce m ce duè ka'’ naè. 34M ce fa weèe ncir ce fi ená weèe koèñni. Weèe koñni foñ aèmboè máè m koèñ weèe naè. 35Weèe aè ka' koñni wa'a, baná beèe wááwá a be rïìñ ená weèe yu ñgaâa yá'ni yaè buu.”

36Saimún Pitaè aè bipshïì neè ye enáê, “Tataê, aè ce duè ba fá?” Jisoès aè beesïì enáê, “AÈde' aè du faèdïì' ce m ce duè na seè'ni ka'. AÈ be loè ka' vúè a máâ mbuèu.” 37Pitaè aè laa neè ye enáê, “Tataê, aède' m du fa wáâ mbuèu seè'ni ka' njoká? M be kwe njo' wáè.” 38Jisoès aè beesïì enáê, “Wáná aè be kwe njo' máè lá! M ce suñ wáè neè mini-ñwáè ená tá nduñgúp ka' toñ, aè be kani ená aè rïìñ máè ka' ñkaèraè' taar.

Limbum New Testament

@ Bible Society of Cameroon

More Info | Version Index