Search form

Ñwaè' Joân 15

1Jisoès aè m ker laa enáê, “M yu msini gráâp ce mini. Yaè Ta a ñwáè ce e ke ke' aè msini ca. 2Mba' efa gho ce e ka' ce yú ka', e gwar ma'. Mba' ce e ka' ce yú, e kupshïì tá e bo yú goèr. 3A kupshi wee weèe foñ, weèe aè raa njobeè' blaèa ce máè laèa neè weèe. 4Cu neè njep máè tá m cu njep weèe. AÈmboè aède' mba' fartïì enje msini, ker yú ka' naè, weèe aè ka' tá cu njep máè foñ ka', aède' weèe gee yuu mo' ka'. 5M yu msini, weèe aè ba mmba'. Ñwáè ce e ka' cu njep máè, má máè cu njep ye, baná ñgaèñ be yú mbaèñ goèr seê. Weèe aè ka' tá cu njep máè ka' aède' weèe gee yuu mo' ka'. 6Ñwáè aè ka' tá cu njep máè ka', baná a be maè' ñgaèñ aèmboè mba' msini, tá e yuushi. A ke baashi njáèá mmba' anaè, ma' njep mor vi she. 7Weèe aè ka' cu njep máè, wa blaèa vi cu njep weèe, weèe aè ka' loo ka' njáèá ká ce weèe koèñ ese máè, m be fa yuu anaè neè weèe. 8Yuu ce aède' a ku'sïì yaè Ta aègho yi yu ená weèe yú mbaèñ goèr. Cena yi be duèñshi ená weèe yu ñgaâa yá'ni yaè buu. 9M ku koñ weèe foñ aèmboè yaè Ta koèñ máè. Cu neè njep la rkoèñnïì. 10Weèe aè ka' gee buu ce máè laèa neè weèe, weèe be cu njep la rkoèñnïì aèmboè má máè foñ aè geèe buu ce yaè Ta aè laèa ená m geêe, a cu njep li rkoèñnïì naè. 11Máè laèa buu ca neè weèe tá weèe bo lu'shi foñ aèmboè máè, tá le rlu'shïì anaè li bo mïìsi. 12Yuu ce m ce laèa ená weèe gee yi yu ená weèe koñni aèmboè m koèñ weèe. 13Njáèá rkoèñnïì mo' li yu aègho a ker caa ce ená ñwáè kwe aètu bkar vi ka'. 14Weèe aè ka' gee yuu ce máè laèa neè weèe, baná weèe yu bkar wa. 15AÈde' m ker too weèe ená ñgaâa mfaè' ka' njobeè' aède' ñwáè rfaè' riñ buu wááwá ce yïì masaè e ke geèe ka'. M ce too weèe ba máná bkar wa. Cena yi yu wa'a njobeè' máè suñ weèe buu wááwá ce máè yu' ese yaè Taê. 16AÈ m ce weèe a ce máè ka'. AÈ m ce máè a ce weèe, a tuu weèe tá weèe bo duè yú mbaèñ, tá mbaèñ anaè yi bo cu. Weèe aè ka' gee wa'a, weèe aè ka' loo ka' njáâá ká ese yaè Ta fa máâ rlii, e be fa yuu anaè neè weèe. 17Yuu ce m ce laèa neè weèe yi yu ená weèe koñni.

18“Ñgoèñ ca yi ka' baa weèe, rïìñ neè ená yi m baa máè entombïû neè weèe. 19Weèe aè ba ba beèe enjep ñgoèñ na, woweèe a ba koèñ weèe njobeè' weèe yu yaèp beèe. Geewa'a weèe yu ye beèe enjep ñgoèñ na ka'. Máè ce weèe efa múè beèe enjep ñgoèñ na. A mbuèu ce woweèe a baèa weèe. 20Kuushi neè yuu ce máè m suñ weèe ená aède' ñwáè rfaè' caa yïì masaè ka' naè. Woweèe a m ka' ba fa máè ñgá', baná a be fa weèe ñgá' foñ. Woweèe a m ka' ba yu'ni neè wa blaèa baná a be yu'ni neè wee blaèa foñ. 21Woweèe a be geèe neè weèe wa'a njobeè' máè, ker ba foñ njobeè' woweèe a rïìñ ñwáè ce e m tuu máè ka'. 22Máè m tá baè vúè laèa yuu neè woweèe ka', a m ba taèa woweèe aè yuu bebep ka'. AÈmboè máè vúè seè'ni na, yuu mo' yi yu ce aède' yi ker tá'shi yaèp buu bbebep ka'. 23Ñwáè ce e ka' baa máè, baná e baèa yaè Ta foñ. 24Máè m ka' tá baè geèe mfaè' ce ñwáè aè m be gee ka' fa waâp mú na ka', a m ba taèa woweèe aè yuu bebep ka'. Woweèe a yá mfaè' ca seè'ni, a ku bii ce baèa máè, ba yaè Ta foñ. 25Buu ca vi koni wa'a, tá yi bo kuè ghááte aèmboè a m sañ mbe yap ñwaè' mncir enáê, ‘A m baèa máè aè cicïì.’

26Be keè ba aè nfeè' moè' tá m tuu ñwáè rjaè' moè' neè weèe ese Taèr. Ñwáè anaè yu Yú' ce yi loè ese Taèr, yi ke suñ beèe yuu mini. Yi be vúè tá yi suñ beèe aèmboè máè. 27Wee weèe foñ be suñ aèmboè máè njobeè' seèe aè m ku ba aèbee efa rkáè'.

Limbum New Testament

@ Bible Society of Cameroon

More Info | Version Index