Search form

Ñwaè' Joân 16

1“Máè suñ weèe buu ca tá weèe bo táá tatap, keè' kúti njïìnjïì ka'. 2Beèe a be juèu weèe embe ndaèp rloo. Nfeè' ce gháá ce ñwáè ce e be yú weèe, be kwaè'shi ená e geèe ba rfaè' Nyúè. 3Woweèe a be geèe buu ca njobeè' woweèe a rïìñ Taèr ka', a riñ máè foñ ka'. 4Máè suñ weèe buu ca tá nfeè' ka' gháá, vi koni, tá weèe bo kuushi ená máè m suñ weèe.

“Máè m suñ weèe buu ca efa rkáè' ka' njobeè' seèe aè m ku ba. 5M ce kúti seè'ni duè yá ñwáè ce e m tuu máè. Ka' yi yu wa'a, moè' efa weèe aè be bipshi neè máè enáê, ‘AÈ ce duè ba fá lá?’ ka'. 6Weèe ce koosimnse njo' buu ce máè suñ weèe na. 7Geewa'a, m ce suñ weèe yuu mini. Yi yu boèñboñ neè weèe ená m duê, njobeè' m ka' tá duè ka', Ñwáè Rjaè' vú cu weèe woweèe ka'. M ka' duê, m tuu ye tá e vú cu weèe woweèe. 8E be vúè tá e gee tá ñgoèñ yi yá yaèp faèa kuèu buu bbebep, ba buu byáánïì ker ba mnsa'. 9A be yá yaèp faèa kuèu buu bbebep njobeè' woweèe a byemi neè máè ka'. 10Kuèu buu byáánïì njobeè' m ce duè aè ryá yaè Taê, tá weèe ker yá máè ka', 11ker ba mnsa' njobeè' ñkúú enjep ñgoèñ na aè gweè mnsa'.

12“Buu yu magoèr ce máè ba suñ weèe, aè ba njobeè' m ka' suñ weèe seè'ni na, vi caa ye ñger. 13Be ba aè nfeè' ce Yú' ce yi ke suñ beèe yuu mini yi vúè, tá yi gee tá weèe riñ buu wááwá ce vi yu mini. E be laèa buu ba aè ñger yi ka'. E be kuè laèa ba buu ce e yu'. E be suñ weèe buu ce vi bii ka' ba. 14Yú' anaè yi be kuè'si máè njobeè' buu ce yi be suñ weèe vi be loè ba ese máè. 15Buu wááwá ce Taèr túr, yu wa. A mbuèu ce m ce laèa máná Yú' yi be koo buu ese máè, suñ neè weèe.”

16Jisoès aè m ker laa enáê, “Nfeè' múcaèr tá weèe yá máè ka', e ba nfeè' múcaèr tá weèe yá máè.” 17Beèe mo' efa ñgaâa yá'ni yïì buu a ká' a ce laèa a waâp mú enáê, “Yuu ce e laèa neè seèe na yi yu ba ená ká? E laèa enáê, ‘Nfeè' múcaèr tá weèe yá máè ka', e ba nfeè' múcaèr tá weèe yá máè’, a ker laa foñ enáê, ‘Njobeè' m ce duè aè ryá Taèr’ njoká?” 18Woweèe a laa enáê, “Nfeè' múcaèr ce e ce laèa na, yu ba ená ká? Seèe rïìñ njáèá yuu ce e laèa na ka'.” 19Jisoès aè m rïìñ ená woweèe a koèñ aè rbipshi yuu neè ye, a laa neè woweèe enáê, “Máè laèa enáê, ‘Nfeè' múcaèr tá weèe yá máè ka', e keèr ba nfeè' múcaèr tá weèe yá máè.’ Waè' a yuu ce weèe ce bipshi a weâe mú a? 20M ce suñ weèe neè mini-ñwáè ená weèe be war ce koosimnse, tá ñgoèñ yi ce lu'shi yi yu. Weèe be señ buu tá yeè nseñ buu anaè lo kúti ba aè rlu'shïì. 21E ke ba aè nfeè' ce njeñwáè ce luuti, e ce koosimnse njobeè' nfeè' rbi aè gháá. E ba aè nfeè' ce e bi muu wáá, e ker kuushi ryañ caè ka' njobeè' e ce lu'shi ená e bi muu. 22A mboè weèe ce koosimnse seè'ni wa'a, geewa'a m be keèr yá weèe, tá weèe lu'shi aè nfeè' anaè, tá ñwáè moè' ker jepsi weèe efa rlu'shïì ka'.

23“Be ba nyúè anaè tá weèe ker loo yuu mo' ese máè ka'. M ce suñ weèe neè mini-ñwáè ená weèe aè ka' loo ka' njáèá ká ese Taèr fa máâ rlii, e be fa yuu anaè neè weèe. 24Caar gháá seè'ni na, weèe aè be loo yuu mo' fa máâ rlii ka'. Loo neè tá weèe bo koni, tá le rlu'shïì li bo mïìsi.

25“Máè suñ weèe buu ca ba aè mñgaèa. Nfeè' ce gháá ce m be keèr suñ weèe buu ba aè mñgaèa ka'. M be suñ weèe rara aèmboè Taèr. 26Be ba aè nfeè' anaè tá weèe loo buu fa máâ rlii. M ce suñ weèe máná m be keèr loo neè Taèr a weâe btuè ka'. 27Taèr ye ye koèñ weèe njobeè' weèe koèñ máè, a byemi ená máè m loè ese Nyúè. 28Máè m loè ese Taèr, a vú njep ñgoèñ na. M ce loè seè'ni enjep ñgoèñ na a ce kúti aè ryá Taèr.” 29Ñgaâa yá'ni yïì buu a laa enáê, “ÁÈháê! AÈ ce laèa seè'ni rara, aè ker ce maè' ba ñgaèa ka'. 30Weèr aè rïìñ seè'ni na ená aè rïìñ buu wááwá. Mbuèu moè' ker ba aègho neè ñwáè aè rbipshi yuu mo' neè wáè ka'. AÈ ka' ba njobeè' cena, weèr a byemi ená wáè loè ese Nyúè.” 31Jisoès aè beesïì neè woweèe enáê, “Weèe aè byemi seè'ni a? 32Yáê, nfeè' ce gháá, e gháá wáá, ce weèe be da'se, tá ñwáè wááwá kúti fa yeâ laè', maè'shi máè mamñgi'. M be ba mamñgi' ka', njobeè' Taèr ku ba weèr ye. 33Máè laèa cena neè weèe tá weèe bo koni cumúnyañ njep máè. Weèe be yá ñgá' njep ñgoèñ na. Ka' yi yu wa'a, kur neè ntee. Máè so ñgoèñ ca.”

Limbum New Testament

@ Bible Society of Cameroon

More Info | Version Index