Search form

Ñwaè' Joân 17

1Jisoès aè ka' laèa buu ca, a naa mmir a ke' mbe buèu a laa enáê, “Taèr, nfeè' aè gháá. Kuè'si muu woè, tá muu woè ye ye bo kuè'si wáè. 2Wáè fa ye ñger mbenduè beèe wááwá tá e bo fa ryoèñ ce nfeseè neè beèe wááwá ce wáè fa mba yeâ mmboè. 3Ryoèñ ce nfeseè ca li yu ba ená ñwáè riñ wáè, ce ku ba ba wáè caè'caè' ce aè yu Nyúè mini, ker riñ Jisos Kraâis ce wáè tuu njep ñgoèñ na. 4Máè mïìsi rfaè' ce wáè m fa neè máè ená m geêe, a ku'si wáè aègho njep ñgoèñ na. 5Wáâ Taèr, kuè'si laè máè seè'ni a wáâ bsii neè bkuè' ce máè m túr weèe soè tá ñgoèñ yi ka' ba.

6“Máè geèe yoè beèe ce wáè m fa mba máâ mmboè efa múè beèe enjep ñgoèñ na a riñ wáè. Beèe anaè aè m ba yoè beèe, wáè fa woweèe neè máè. Woweèe a yu'ni neè wo blaèa. 7Woweèe a rïìñ seè'ni ená buu wááwá ce m túr, vi loè ba ese wáè. 8Máè suñ woweèe blaèa ce wáè m fa neè máè. Woweèe a byemi blaèa ca, a riñ foñ neè mini-ñwáè ená máè loè ba ese wáè. Woweèe a byemi ená wáè tuu máè njep ñgoèñ na.

9“M ce loo neè woweèe. M ce loo ba neè ñgoèñ ca ka', m ce loo ba neè beèe ce wáè fa neè máè na njobeè' woweèe a yu yoè beèe. 10Ya yu yo, yo aè ba ya. A kuè'si máè njo' woweèe. 11M be keèr cu njep ñgoèñ ka', woweèe a be kuè cu yap njo, tá m vú ya vúè yá wáè. Taèr ce nrara, keè'ni woweèe neè yo ñger ce wáè m fa neè máè foñ naè, tá woweèe a bo ba ñwáè moè'sir aèmboè soè yu naè. 12Máè m ba weèr woweèe, a ke'ni woweèe, woweèe a cu njep lo rlii ce wáè m fa neè máè. Máè cïìñ woweèe, yuu mo' yi ke' joo woweèe ka'. Yi ka' ba wa'a, moè' efa woweèe aè m bú caa efa ñwáè ce yi yu ená e be bú naè ka'. E m bú tá yuu ce a m sañ mbe Ñwaâ' Nyúè yi bo ghááte njo. 13M ce vú aè ryá wáè seè'ni, a ce laèa buu ca njep ñgoèñ na, tá la rlu'shïì li bo mïìsi njep woweèe. 14Máè suñ woweèe wo blaèa; ñgoèñ yi baèa woweèe njobeè' woweèe a yu beèe enjep ñgoèñ ka', aèmboè má máè yu ñwáè enjep ñgoèñ ka' naè. 15M ce loo máná aè fúr woweèe enjep ñgoèñ ka'. M ce loo máná aè ke'ni woweèe faè dïì' Sataèn ce e yu ñwáâ mbebep gee yuu mo' neè woweèe ka'. 16Woweèe a yu beèe enjep ñgoèñ na ka', aèmboè má máè yu ñwáè enjep ñgoèñ na ka' naè. 17Ce woweèe, lá woweèe rara neè yoè mini. Wo blaèa yu mini. 18AÈmboè wáè m tuu máè njep ñgoèñ na má máè aè tuu woweèe njep ñgoèñ foñ. 19Máè ce ya tu, a lá rara njo' woweèe, tá aè bo ce woweèe foñ, láè rara neè yoè mini.

20“M ce loo ba neè woweèe caè'caè' ka', m ce loo foñ neè beèe wááwá ce a be byemi neè máè njobeè' wap blaèa. 21M ce loo máná woweèe wááwá a ba ñwáè moè'sir, aèmboè wáâ Taèr, aè yu njep máè, máè ba njep wáè naè, tá woweèe a bo ba njep soè foñ, tá ñgoèñ ca yi bo byemi ená wáè m tuu máè. 22Máè kuè'si woweèe aèmboè wáè m kuè'si máè naè, tá woweèe a bo ba ñwáè moè'sir aèmboè soè ku ba ñwáè moè'sir foñ naè. 23M yu njep woweèe aèmboè aè yu njep máè foñ naè, tá woweèe a bo ba ñwáè moè'sir neè mini-ñwáè, tá ñgoèñ yi bo rïìñ ená wáè m tuu máè, keèr rïìñ foñ ená wáè m koèñ woweèe aèmboè wáè m koèñ máè foñ naè. 24Taèr, máè koèñ máná beèe ce wáè fa máè na, a ba weèr woweèe faèdïì' ce m be ba foñ, tá a bo yá wa bkuè' ce wáè m fa neè máè njobeè' wáè m koèñ máè tá a ka' keè geèe ñgoèñ, a ka' fa máè bkuè' anaè. 25Taèr, wáè ce aè yu yáánïì, ñgoèñ yi rïìñ wáè ka' máè rïìñ ya yu wáè. Beèe ca a rïìñ ená wáè m tuu máè. 26Máè geèe woweèe a riñ lo rlii. M be kuè ce geèe wa'a tá lo rkoèñnïì ce wáè túr neè máè li ba njep woweèe, tá m ba njep woweèe foñ.”

Limbum New Testament

@ Bible Society of Cameroon

More Info | Version Index