Search form

Ñwaè' Joân 18

1Jisoès aè ka' laèa buu ca wáá, a lor ñgaâa yá'ni yïì buu, a woweèe a du a tuu ntoèñ Kádroèn faèdïì' ce ñka' bce yi m ba. E m niñ mbo a ñgaâa yá'ni yïì buu anaè. 2Judaès ce e m fyeèni ye naè, ye ye aè m rïìñ dïì' anaè njobeè' Jisoès ba ñgaâa yá'ni yïì buu weèe a m ce duè mbe dïì' anaè cá'cá'. 3Yi ka' ba wa'a, e koo kúr bsoogáè ba ñgaâa rkeè'ni Ndap Nyúè ese ñgaâa tañshi tañshïì ba Farïìsïî, a woweèe a ka' ce duè, a lor blam a cú', a bársi msuèsuèñ, a lor buu bïìr.

4Jisoès aè m rïìñ buu ce vi be koni ye wááwá. A ka' rïìñ wa'a, a fúú a laa neè woweèe enáê, “Weâe roèo ba nda?” 5Woweèe a beesïì neè ye enáê, “Weèr ce roèo ba Jisoès ce aè rla' Nasaráèt.” Jisoès aè laa neè woweèe enáê, “A máè ye.” Judaès ce e m fyeèni ye naè aè m táá a woweèe. 6Jisoès aè ka' laèa neè woweèe enáê, “A máè ye”, woweèe a kútïì njïìnjïì a gweñger aè nsheè. 7E ker bipshi neè woweèe enáê, “Weèe ce roèo ba nda?” Woweèe a ker laa enáê, “Jisoès ce aè rla' Nasaráèt.” 8Jisoès aè beesïì neè woweèe enáê, “Máè suñ weèe wáá ená a máè ye. Yi ka' ba ená weèe ce roèo ba máè, weèe ma'shïì tá beèe ca a duse.” 9E m laèa wa'a tá yi bo kuè ghááte aèmboè e m laèa enáê, “Máè búsi ñwáè moè' efa múè beèe ce wáè m fa neè máè naè ka'.”

10Awá Saimún Pitaè ce e m túr saè', aè co' embaè ruèu, a tee tuè' maè' ese ñkwaèa ñwáè ce e m ba tu neè ñgaâa tañshi tañshïì. A m ce too ñkwaèa anaè ená Markuès. 11Jisoès aè laa neè Pitaè enáê, “Kúsi kaèafaè' mbaè ruèu. M fa no njep ndoñ ce Taèr aè fa neè máè na ka' a?”

12Ñwáè ce e m ba tu neè bsoogáè ba ñgaâa ke'ni Ndap Nyúè a m koo Jisoès a kur, 13a du aègho a yá Anaès entombïì. Anaès aè m ba talu yïì Kaifaès ce e m ba tu neè ñgaâa tañshi tañshïì aè feè' anaè. 14Kaifaès ca a ñwáè ce e m cep Jus ená yi yu boèñboñ ená ñwáè moè'sir kwe aètu beèe naè.

15Saimún Pitaè ba ñwáè yá'ni yïì buu moè' a m duè aèmbuèu Jisoès aè nfeè' anaè. Ñwáè ce e m ba tu neè ñgaâa tañshi tañshïì aè m rïìñ ñwáè yá'ni buu Jisoès anaè. E niñ a Jisoès mbe mambe ñwáè ce e m ba tu neè ñgaâa tañshi tañshïì anaè. 16Pitaè aè m táá yi ba njep ncúèúndúè' njepmbeè. Ñwáè yá'ni buu Jisoès moè' aè m ba aèfo ce ñwáè ce e m ba tu neè ñgaâa tañshi tañshïì aè m rïìñ. E m fúú njepmbeè a laa neè muunje ce e m táá aè ncúèúndúè' ená e ma'shi, e lor Pitaè a ye a niñ mbe mambe caè. 17Muunje ce e m ke'ni ncúèúndúè' naè aè laa neè Pitaè enáê, “Mboè aè yu moè' efa ñgaâa yá'ni buu ñwáè ca lá?” E laa enáê, “M yu moè' ka'.”

18Ñgaâa mfaè' ba ñgaâa rkeè'ni Ndap Nyúè a m fyááshi mor a táá a ce yár njobeè' mbáp aè m ce fute seê. Pitaè ye ye aè m duè a táá a ce yár mor a woweèe.

19Ñwáè ce e m ba tu neè ñgaâa tañshi tañshïì na aè m bipshi buu neè Jisoès a kuu ñgaâa yá'ni yïì buu, ker ba li ryá'nïì. 20Jisoès aè beesïì neè ye enáê, “Máè laèa buu aèwañ neè beèe wááwá. Máè m ce yá'ni beèe aè nfeè' wááwá aè mndap mloo, ba mbe Ndaèp Nyúè, ce yu bdïì' ce Jus a ke vúè ce tarte. Máè laèa yuu mo' aè bsúèti ka'. 21AÈ ce bipshi neè máè njoká? Bipshi ba neè beèe ce a m yu' buu ce máè m ce laèa neè woweèe. Woweèe a rïìñ buu ce máè m laèa.” 22Jisoès aè ka' laèa wa'a, ñwáè rkeè'ni Ndap Nyúè moè' ce e m táá a yeâ geñ aè lip ye neè bo a laa neè ye enáê, “Haba! Waè' a njáèá njïì ce aède' aè beesïì yuu neè ñwáè ce e yu tu neè ñgaâa tañshi tañshïì a?” 23Jisoès aè beesïì neè ye enáê, “M ka' laa wa'a, faèa ba njo, aè suñ faèa anaè. Ka' ba ená máè laèa yáánïì, wáè ka' lip máè njoká?” 24Anaès aè laêa, a lor ye aèmboè a m kur naè, a duè aègho, a yá Kaifaès ce e m ba tu neè ñgaâa tañshi tañshïì.

25Saimún Pitaè aè m ku táá a ce yár mor. Beèe mo' a laa neè ye enáê, “Mboè aè yu moè' efa ñgaâa yá'ni buu ñwáè anaè foñ a?” Pitaè aè kanïì a laa enáê, “M yu moè' ka'.” 26Moè' efa ñgaâa mfaâ' ñwáè ce e m ba tu neè ñgaâa tañshi tañshïì naè, ce e m ba raèraâ ñwáè ce Pitaè aè m tee yi tuè' naè, aè m laèa neè Pitaè enáê, “Mboè máè m yá weèe ye mbe ñka' bce a?” 27Pitaè aè ker kani. E ka' kani wa'a, nduñgúp aè ku toñ.

28AÈ ka' ba aè mú ñgaèptú', woweèe a lor Jisoès embe mambe Kaifaès a du aègho mbe nto' yaèp govanoè. Woweèe a ka' vúè, a niñ mbe nto' ka' njobeè' woweèe a m ce koèñ aè rba brara aè bsii Nyúè tá woweèe a bo ye yap Ñkaâ' caèasi-mndap. 29Yi ka' ba wa'a, Pailáèt aè fúú njepmbeè a laa neè woweèe enáê, “Weèe aè koo ñwáè ca a vú aègho ená e faèa ká?” 30Woweèe a beesïì neè ye enáê, “Ñwáè ca aè ka' tá baè ba ñwáè ñgeèe buu bbebep ka', weèr aè ba koo ye vúè aègho fa neè wáè ka'.” 31Pailáèt aè laa neè woweèe enáê, “Loèr neè ye du sa' ye aèmboè ye ncir yi yu.” Woweèe a laa enáê, “Weèr túr ñger aè rsa' ñwáè yú ka'.” 32Cena yi m ba wa'a, tá nlaèa ce Jisoès aè m laèa kuu njáèá rkwe ce e be kwe naè yi bo kuè ghááte njo.

33Pailáèt aè kútïì mbe nto' a ká' Jisoès a laa neè ye enáê, “A wáè ñkúú Jus a?” 34Jisoès aè beesïì enáê, “Yuu ce wáè bipshi na, aè ku kwa'shi ba wáè káè aè suñ beèe mo' a suñ wáè a kuu máè?” 35Pailáèt aè beesïì enáê, “M yu ñwáè Jus ka'. Beèe ce a vúè neè wáè a fa neè máè yu yoè beèe ker ba beèe efa waâp mú ce a ke tañshi tañshïì naè. Wáè geèe ba ká a ka' koo wáè a vú aègho?” 36Jisoès aè beesïì enáê, “Ya kúú yu yïì enjep ñgoèñ na ka'. Ya kúú aè ba ba yïì enjep ñgoèñ na, yaè beèe a ba beèe yaè njïì, reè bkoèr faè dïì' a fa máè mbaè mmbo Jus ka'. Yi yu ená ya kúú yi loè ba enjep ñgoèñ na ka'.” 37Pailáèt aè laa neè ye enáê, “Baná aè yu ñkúú a?” Jisoès a beesïì enáê, “To wáè laèa wáná m yu ñkúú. A m bi máè njep ñgoèñ na, máè vúè máná m bo suñ beèe aèmboè yuu mini. A mbuèu ce a m bi máè njep ñgoèñ na. Ñwáè ce e ka' táá njep mini, a ñwáè ce e yu' wa blaèa.” 38Pailáèt aè laa neè ye enáê, “Mini anaè yu ká seê?” E ka' laèa wa'a, a ker fúú embe nto' a yá Juês, a laa neè woweèe enáê, “Máè yá yuu bebep moè' ce ñwáè ca aè geèe ka'. 39Yeè ndeèe moè' yu ená a ka' ce ye Ñkaâ' caèasi-mndap, m fúr ñwáè moè' embe shañ, fa neè weèe. Weèe ce koèñ weená m fúr ñkúú Jus fa neè weèe a?” 40Woweèe a waa enáê, “AÈi', fa fúr ba ye ka'. Fúr ba Baèrabaès fa neè weèr.” Baèrabaès ca aè m ba ñkep.

Limbum New Testament

@ Bible Society of Cameroon

More Info | Version Index