Search form

Ñwaè' Joân 19

1Yi ka' ba wa'a, Pailáèt aè laêa, bsoogáè a lip Jisoès. 2Woweèe a gee rtaa kúú neè bsoèpsïì a sop ye mbe tuè, a lor cáâ' beer a fa ye aè nyoèr. 3a ká' a ce buèu ye aèmboè ñkúú wa'a, a ce laèa enáê, “Nyaèr, ñkwe Juês.” Woweèe a m lïìp ye neè mmbo.

4Pailáèt aè ker fúú embe nto' a laa neè Jus enáê, “Yá neè, m be fúr ñwáè ca njepmbeè tá weèe bo rïìñ ená máè yá faèa moè' ce e geèe ka'.” 5Jisoès aè fúú njepmbeè neè rtaa bsoèpsïì ca mbe tuè ba cáâ' beer caè aè nyoèr. Pailáèt aè laa enáê, “Yá laè neè ñwáè anaè.” 6Beâe bgoèrgoèr efa múè ñgaâa tañshi tañshïì ba ñgaâa keè'ni Ndap Nyúè a ka' yá ye, a waani enáê, “Taa ye mbe kïìntaa! Taa ye mbe kïìntaa!” Pailáèt aè laa neè woweèe enáê, “Koo laè neè ye du taa mbe kïìntaa. AÈ ka' ba yi aèmboè máè, máè yá faèa ce e geèe ka'.” 7Jus a ku le' yap enáê, “Weèr túr ncir, aèmboè ncir anaè yi ce laèa, e be kuè kwe njobeè' e ce loèr yïì nyor ená e yu Muu Nyúè.” 8Pailáèt aè ka' yu' blaèa ca, a wáp magoèr seê. 9A ker niñ mbe nto' a Jisoès, a bipshi neè ye enáê, “A wáè ñwáè efá?” Jisoès aè laa yuu ka'. 10Yi ka' ba wa'a, Pailáèt aè laa neè ye enáê, “Wáè laèa yuu neè máè ka' a? Mboè wáè rïìñ wáná m túr ñger aè rmaè'shi wáè tá aè du yo yu, a ker túr ñger aè rtaa wáè mbe kïìntaa a?” 11Jisoès aè beesïì enáê, “AÈde' aè túr ñger mbe máâ nduè ka', ce a m ka' tá baè fa ñger anaè neè wáè embe buèu ka'. Baná yuu bebep yi ñwáè ce e koo máè a fa mba wáâ mmboè, yi yu yi goèr a caa yo.”

12Pailáèt aè ka' yu' blaèa ca, a koñ ená e ba maè'shi Jisoès tá e duê. Yi ka' ba wa'a, Jus a ce waani enáê, “Wáè ka' ma'shi ñwáè ca e duê, baná aè yu ñkar Sisaè ka'. è ka'. Ñwáè aè ka' lor yïì nyor aè ñkúú baná ñgaèñ aè tár Sisaè mkuèu mbe tuè.” 13Pailáèt aè ka' yu' blaèa ca, a fúr Jisoès njepmbeè, a cu mbe dïì' mnsa' tá e bo teni mnsa'. A m ce too dïì' ca ená dïì' ce a feèe neè bluèr. A m ce too dïì' anaè aè li Hibruè enáê, “Gaèbataè.”

14Noèñ anaè aè m ba noèñ ce a m ce tami nyor aè rye Ñkaâ' caèasi-mndap. Nyúè aè m káè' a ce kuèu ñgoèñ aè nfeè' anaè. Pailáèt aè laa neè beèe enáê, “A yeè ñkúú na.” 15Woweèe a waanïì enáê, “Mïìsi ye! Mïìsi ye! Taa ye mbe kïìntaa!” Pailáèt aè laa neè woweèe enáê, “Weèe ce koèñ ená m taa yeè ñkúú mbe kïìntaa a?” Beâe bgoèrgoèr efa múè ñgaèa tañshi tañshïì a beesïì enáê, “Weèr túr ñkúú moè' caa efa Sisaè ka'.” 16AÈ ka' ba aèlúèsimbuèu, Pailáèt aè boñlaèr a fa ye neè woweèe tá a bo taa ye mbe kïìntaa.

Woweèe a m koo Jisoès a du aègho. 17E m byáè' yi kïìntaa, a woweèe a du aè dïì' mo' ce a m ce too ená Dïì' keèkeèp tu. A too dïì' anaè aè li Hibruè ená Golgotaè. 18A faèdïì' ce a m taa Jisoès mbe kïìntaa. A m taa beèe mo' a baa mbe bkïìntaa foñ. Moè' aè m ba aè bo ñkoèp Jisoès moè' aè ba yi aè bo maè', Jisoès aè ba yi mbetar. 19Pailáèt aè m sañ ñwaè' foñ a taa mbe tu kïìntaa. E m sañ enáê, “Jisoès ce aè rla' Nasaráèt, ñkúú Juês.” 20Jus magoèr a m beè' ñwaè' anaè njobeè' faèdïì' ce a m taa Jisoès naè aè m ba aè waâa la'. A m sañ ñwaè' anaè aè li Hibruè, ba aè li Latïìn ker ba aè li Greêk. 21Beâe bgoèrgoèr efa ñgaèa tañshi tañshïì efa múè Jus a ka' beè', a du a yá Pailáèt a laa neè ye enáê, “Fa sañ ba ená ‘ñkúú Jus’ ka', sañ ba ená ‘ñwáè ca aè m laèa ená a ye ñkúú Juês.’ ” 22Pailáèt aè beesïì enáê, “Yuu ce máè sañ, a yuu ce máè sañ.”

23Bsoogáè a ka' taa Jisoès mbe kïìntaa wáá, a lor vi bcáè' a gap bdïì' kyeèe, ñwáè aè lor vi, ñwáè aè lor vi. Yïì saèaro aè bátïì. Saèaro anaè aè m túr ntar ka'. 24Woweèe a m laèa a waâp mú enáê, “Seèe fa saèa cáè' ca ka', seèe ma' kaèñ tá seèe bo yá ñwáè ce saèaro ca be duè neè ye.” Cena yi m koni tá yi bo ghááte aèmboè a m sañ mbe Ñwaâ' Nyúè enáê,

“A m gaèp wa bcáè' a waâp mú,

a ker ma' kaèñ tá a bo yá ñwáè ce yaè saèaro be duè neè ye.”

Bsoogáè a m ku gee aèmboè a m sañ.

25Ma yïì Jisoès, ba nfúr yïì maê, ba Máèári ce e m ba ñgwa Kïìlopaès ba Máèári ce aè rla' Makdalaè, a m táá aègee kïìntaa Jisoès. 26Jisoès aè ka' yá yïì maê, ker ba ñwáè yá'ni yïì buu ce e m koèñ naè aèmboè woweèe a táá aètútú, e laa neè yïì ma enáê, “Njeñwáè yáê, a muu ghoè na.” 27E m ker laa neè ñwáè yá'ni yïì buu enáê, “Yáê, a yoè ma na.” Káâ' aè nfeè' anaè, ñwáè yá'ni yïì buu aè lor yïì maê, a ye a du a ce cu a yeâ laè'.

28Cena yi ka' mïì wáá, Jisoès aè riñ seè'ni ená li rfaè' li mïì. E m laèa enáê, “Ntee yi ce yuushi máè.” E m laèa wa'a tá yi bo ghááte aèmboè a m sañ mbe Ñwaâ' Nyúè. 29Ghee mo' yi m táá aèfo, mruâ' mcece' mi ba njo jiñ. A m lor kúèsha a fúú njep múè mruè' anaè a kur aè mbaèñ a naa mbekïì, a túr ye aègee cuèu. 30Jisoès aè m nyoñ mruè' anaè efa kúèsha. E ka' nyoñ wáá, a laa enáê “Yi mïì.” A kár tu, a ma'shi li ryoèñ neè Nyúè.

31AÈmboè noèñ anaè aè m ba noèñ ce a m ce tami nyor tá a bo fúú cu mmbomntaa Nyúè, Jus a m ce koèñ ená bgúâú beèe vi cu mbe kïìntaa ka'. Mmbomntaa anaè aè m ba mïû goèr. Yi ka' ba wa'a, woweèe a du a laa neè Pailáèt ená e ma'shi tá woweèe a kepshi mkuèu ese beèe anaè, tá a bo yaèñse kweñger tá a ca'si efa bsii. 32Bsoogáè a vú a kepshi mkuèu ese ñwáè entombïì a ker kepshi mkuèu ese ñwáè moè' ce a m taa mbe kïìntaa foñ naè. 33Woweèe a ka' vúè baè' mbe Jisoès a yá ená e ba kwe wáá, a ke' kepshi mkuèu mi ka'. 34Ñwáè soogáè moè' aè sop mbeèp nyor ese Jisoès neè rkoèñ, mdip ba bláá mi ku fúú aè cuèu anaè. 35Ñwáè ce e m yá buu ca a ñwáè ce e suñ vi. Yuu ce e laèa yi yu mini. Ye ye rïìñ foñ ená yuu ce e ce laèa yi yu mini. E ce suñ weèe buu ca tá weèe bo byemi foñ. 36Buu ca vi m koni tá yi bo ghááte aèmboè a m sañ mbe Ñwaâ' Nyúè enáê, “A be keè kep yi vúp mo' ka'.” 37Ñwaâ' Nyúè yi ker laa mbe dïì' mo' enáê, “Woweèe a be keè yá ñwáè ce a m soèp.”

38Cena yi ka' mïì wáá, Josáèf ce aè rla' AÈrimaètiyaè aè vú a yá Pailáèt. E m ba ñwáè yá'ni buu Jisoès a ke' ce koèñ ená beèe a riñ ka' njobeè' e m ce wáp Juês. E m laèa neè Pailáèt ená e fa ye njïì tá e suusi gúâú Jisoès embe kïìntaa, tuñ. Pailáèt aè ka' byemi, e du a suusïî, a du aègho. 39Nïìkoèdámoès foñ ce e m be vú a yá Jisoès neètú' naè, aè m duè a ye, a túr njáèá mcáèp mo' ce a m ce too ená máêr, ba aluès ce a m fïìñshi. Mcáèp anaè mi m ba aèmboè bkiluè mñkyeèe wa'a. 40A m loèr gúâú Jisoès a kur neè bcáâ' bboèñboñ neè mcáèp anaè-ñwáè aèmboè Jus a m ce geèe. 41Ñka' mbyeè buu yi m ba faèdïì' ce a m taa Jisoès mbe kïìntaa anaè. Rsheâ rfi li m ba mbo ce a m be tuñ ñwáè njo ka'. 42AÈ ka' ba njobeè' Jus a m ce tami nyor nyúè anaè tá a bo fúú cu mmbomntaa, a lá ye njep rsheè anaè, njobeè' li m ba aètútú.

Limbum New Testament

@ Bible Society of Cameroon

More Info | Version Index