Search form

Ñwaè' Joân 21

1Cena yi ka' mïì wáá, Jisoès aè ker duñshi yïì nyor neè ñgaâa yá'ni yïì buu aèwaâa túè Tïìbárïìyaès. E m duèñshi yïì nyor ba aè njáèá enáê. 2Saimún Pitaè ba Tomas ce a m ce too ená rfar naè, ba Naètanïìyáèl ce aè rla' Kánaè ce aè ñgoâñ Galeèleê, ba boo Sábáèdïî, ba beèe mo' a baa efa múè ñgaâa yá'ni yïì buu, a m ba aèbee. 3Saimún Pitaè aè m laèa neè woweèe enáê, “M be duè koo nca.” Woweèe a laa neè ye enáê, “Seèe be duè.” Woweèe a du a niñ mbe keñ aè rkoo nca, a ke' koo yuu neètú' anaè ka'.

4Túè' aè ka' ce raa, Jisoès aè táá aèwaâa roè. Ñgaâa yá'ni yïì buu a ke' riñ ená a Jisoès ka'. 5Jisoès aè laa neè woweèe enáê, “Boo, weèe aè koo nca ka' a?” Woweèe a beesïì neè ye enáê, “AÈi'.” 6E laa neè woweèe enáê, “Maè' neè rraa aè ñgúè' bo maè', weèe be koo yuu.” Woweèe a ma' rraa, a moo aè rsúèñ rraa enjep roè laèr, njobeè' nca yi m ba njep rraa anaè goèr seê. 7Ñwáè yá'ni buu Jisoès ce Jisoès aè m koèñ se naè aè laa neè Pitaè enáê, “A Tataê.” Pitaè aè ka' yu' ená a Tataê, a ma' cáè' aè nyoèr njobeè' e m co'ni bcáè' efa nyoèr. E ka' maè' wáá, a nyáá embe keñ a coo njep roè a du a yá Jisoès. 8Bár ñgaâa yá'ni buu Jisoès a m vúè yap ba mbe keñ. A ka' ce vúè wa'a, a ce súèñ rraa ce nca yi m ba njo goèr se naè, a ce vúè aègho. Ká' embe dïì' woweèe a m ba anaè du nje waâa roè yi m ba njïìsaèp ka'. Ká' embo naè du nje waâa roè yi m ba aèmboè mkoo mntaê.

9Woweèe a ka' baè' nje w a roè, fúú embe keñ, a yá mor, a yá bráâd, a yá nca njep mor anaè. 10Jisoès aè laa neè woweèe enáê, “Loèr neè nca mo' ce weèe aè ku koo seè'ni naè, vú aègho.” 11Saimún Pitaè aè kútïì mbe keñ a súñ rraa a fúr mbe ñkúè. Nca goèrgoèr yi m ba njo seê. Yi m ba rjeèe neè ncoèp-taar-aè-mntaê. Ka' nca yi m ba njo goèr wa'a, rraa li m ceeñger ka'. 12Jisoès aè laa neè woweèe enáê, “Vúè neè ye yuu.” Ñwáè moè' efa múè woweèe aè túr ntee aè rbipshi neè Jisoès ená a ye nda lá ka'. Woweèe a m rïìñ ená a Tataê. 13Jisoès aè du a lor bráâd a vú a gapshi neè woweèe, a ker lor nca a gapshi neè woweèe foñ. 14A ñkaèraè' taar seè'ni aèmboè Jisoès aè m duèñshi yïì nyor neè ñgaâa yá'ni yïì buu, káâ' aè nfeè' ce e m fúú efa rkwe.

15Woweèe a ka' ye byee mïìsi wáá, Jisoès aè laa neè Saimún Pitaè enáê, “Saimúèn, muu Joân, wáè koèñ máè a caa beèe ca a?” Pitaè aè laa neè ye enáê, “ÁÈno Tataê, aè rïìñ wáná m koèñ wáè.” E laa neè ye enáê, “Nyañ ya njeèe.” 16E m ker laa neè Pitaè enáê, “Saimúèn, muu Joân, aè koèñ máè a?” E laa neè ye enáê, “ÁÈno Tataê, aè rïìñ wáná m koèñ wáè.” E laa neè ye enáê, “Nyañ ya njeèe.” 17E ka' laèa neè Pitaè baè' bkaâñ btaar enáê, “Saimúèn, muu Joân, aè koèñ máè a?” Ntee yi bep ye njobeè' e m bipshi neè ye ñkaèraè' taar enáê, “AÈ koèñ máè a?” E laa neè ye enáê, “Tataê, aè rïìñ buu wááwá, aè rïìñ wáná m koèñ wáè.” Jisoès aè laa neè ye enáê, “Nyañ ya njeèe. 18M ce suñ wáè neè mini-ñwáè ená aè m ba aè nfeè' ce wáè m bii nsuènsuè ñwáè, wáè m ce kur yoè ñkaènda ce duè faèdïì' ce wáè gwáá. Be ba aè nfeè' ce aè yu nleeñwáè tá aè naa mmbo, tá ñwáè jáá kur wáè, loèr wáè duè aègho faèdïì' ce aè koèñ aè rduè ka'.” 19E m laèa wa'a, aè rduèñshi njáèá rkwe ce Pitaè be keè kwe, kuè'si Nyúè aègho. Cena yi ka' mïì wáá, e laa neè ye enáê, “Vúè fa máâ mbuèu.”

20Pitaè aè ka' karsi nyor a yá ñwáè yá'ni buu Jisoès moè' ce Jisoès aè m koèñ se naè aèmboè e ce vúè a waâp mbuèu. A ye ce e m káèr nyor aègee Jisoès aè nfeè' woweèe a m ce ye byee, a bipshi neè ye enáê, “Tataê, ñwáè ce e be fyeèni wáè a nda?” naè. 21Pitaè aè ka' yá ye, a laa neè Jisoès enáê, “Tataê, yi yu yi ká aèmboè ñwáè ca?” 22Jisoès aè laa neè ye enáê, “M ka' koñ ená e ku cu nteèe caar tá m ke kúti, yo enjo ba ká? Vúè yo ba fa máâ mbuèu.” 23Jisoès aè ka' laèa wa'a, bfúr a ká' a ce suñ ená ñwáè yá'ni yïì buu ce Jisoès aè m koèñ ye goèr naè be keè lá kwe ka'. Jisoès aè m banïì laa ba ená e be keè kwe ka' ka'. E m banïì laa ba enáê, “M ka' koñ ená e ku cu nteèe caar tá m ke kúti, yo enjo ba ká? Vúè yo ba fa máâ mbuèu.” 24Ñwáè yá'ni buu Jisoès ca a ñwáè ce e ce suñ weèe buu ca. AÈ m sañ ye a sañ buu ca. Weèr rïìñ werná yuu ce e laèa yi yu mini.

25Buu moè' ce Jisoès aè m geèe vi yu goèr seê. A m ba sañ buu ca wááwá, m kwaè' máná ñgoèñ ca yi m ba túr dïì' aè rláè mñwaè' ce a sañ buu anaè mbo ka'.

Limbum New Testament

@ Bible Society of Cameroon

More Info | Version Index