Search form

Ñwaè' Luêk 16

1E m ker ma' ñgaèa neè ñgaâa yá'ni yïì buu enáê, “Ñwáè mbaèa moè' aè m ba a túr yïì ñwáè rfaè' moè', beèe a vú a suñ ye ená yïì ñwáè rfaè' anaè ce jarsi yïì buu. 2E ká' ye a laa neè ye enáê, ‘Yuu ce máè yu' a kuu wáè naè yu ba ká? Beè' yaè buu wááwá, sañ tá m bo rïìñ aèmboè vi yu, njobeè' aè be keèr ba yaè ñwáè rfaè' ka'.’ 3Ñwáè rfaè' ca aè laa neè yïì nyor enáê, ‘Yaè masaè be fúr máè efa rfaè'. M be geèe má ká? M túr ñger aè rfaè' nsuu ka', rïìtu yi ce koo máè aè rloo buu. M be geèe má ká? 4M rïìñ yuu ce m be geèe tá beèe a bo koni máè a waâp mndaèp aè nfeè' a ka' fúr máè efa rfaè'.’ 5E ka' laèa neè yïì nyor wa' wáá, a ká' beèe wááwá ce a m túr mkaa a yïì masaè. E m ká' woweèe moè'sir moè'sir, a bipshi neè ñwáè entombïì enáê, ‘Weèe yaè masaè yu neè rkaa ba aè ká?’ 6E beesïì enáê, ‘Weèr ye yu neè rkaa aè bgaloèn mgúr mjeèe waami.’ E laa neè ye enáê, ‘Koè yo ñwaè' cu aè nsheè cárcár sañ mbo ba ená bgaloèn mjeèe kyeèe.’ 7E ká' ñwáè embenjïì a laa neè ye enáê, ‘Weèe yaè masaè foñ yu neè rkaa ba aè ká?’ E beesïì enáê, ‘Weèr ye yu neè rkaa aè ñkaèa msañ ncúèkïì.’ E laa neè ye enáê, ‘Koè yo ñwaè' sañ mbo ená mñkaèa mjeèe waami.’ 8Masaè ñwáè rfaè' ce e m ba ñwáâ mini ka' naè aè yoèñshi ye aè yuu ce e m geèe neè bfee-ñwáè naè. A mboè beèe enjep ñgoèñ na a geèe buu neè yaèp beèe neè bfee-ñwáè wa'a, caa beèe ce a yu aè rraa. 9Baná m ce suñ weèe máná weèe lor wee bkuè' ce vi bep na, koo bkar aègho, e ba aè nfeè' ce bkuè' anaè vi ker ba ka', tá a bo koni weèe mbe rla' ce a ke cu mbo nfeseè.

10“Ñwáè ce e ka' riñ aè rfyá' aè yuu ce yi yu múcaèr neè mini-ñwáè, baná aède' e fyá' aè yïû goèr neè mini-ñwáè foñ. Ñwáè ce e ka' riñ aè rfyá' aè yuu ce yi yu múcaèr ka', baná aède' e riñ aè rfyá' aè yïû goèr foñ ka'. 11Baná wáè ka' tá rïìñ aè rfyá' aè bkuè' ce vi bep na neè mini-ñwáè ka', aède' fa nda bkuè' mini neè wáè. 12Wáè ka' tá fyá' aè yuu ce yu yïû ñwáè moè' boèñboñ ka', aède' fa nda wáè yuu ce yu yoè neè ñwáè? 13AÈde' ñwáè rfaè' fa' neè mmasaè bbaa ka'. E ka' gee wa'a, baná e be baèa moè', koèñ moè', yu'ni neè moè', loèr moè' aè yuu ka'. AÈde' aè fa' neè Nyúè ker fa' neè mbaèa ka'.”

14Beèe Farïìsi a ka' yu' wa'a, a vúshi ye njobeè' woweèe a m koèñ mbaèa seê. 15E laa neè woweèe enáê, “A weèe beèe ce weèe ce duèñshi ená weèe yu beâe mini, geewa'a, Nyúè rïìñ yuu ce yi yu njep weâe mntee wááwá. Yuu ce beèe a loèr aè yuu goèr yu yuu ce Nyúè baèa. 16Buu ce a sañ mbe ñwaâ' mncir ba mbe mñwaâ' ñgaâa ncep ntuu Nyúè vi m túr ñger a ba' mbe nfeè' yïì Joân ñwáè baèptir beèe. Ká' ese aè nfeè' anaè a ce feè'shi Nsuñ Mboèñmboñ aèmboè kúú Nyúè, ñwáè wááwá aè ce gheèter aè rniñ mbe dïû' kúú Nyúè anaè aè ñger. 17Geewa'a, yi yu aètáèr neè rbuu ba nshe aè rmïì, neè yïì ce ená a co' mbúè nlaèa moè' embe Ñwaè' Mncir. 18Ñwáè aè ka' juu ñgwa yïì, lor ñgwa moè' baná e koo ñgwa ñwáè moè'. Ñwáè ce e ka' lor njeñwáè ce nduu aè juèu, baná e koo ñgwa ñwáè moè' foñ.

19“Ñwáè mbaèa moè' aè m ba ce e m ce suèsi nyor neè bcáâ' mbaèa, a ce yu' rboèñ neè yïì nyor aè mnoèñ wááwá. 20Ñwáè fuèp moè' ce a m ce too ená Lasoèroès aè m noèñ aè yi cuèu ñka', bkoètá vi koo ye aè nyor nsïìp. 21E m ce koèñ aè rye mkúâ' buu ce mi m ce gweèñger embe tábuèr ñwáè mbaèa anaè. Ñgwe yi m ce vúè ce báèñshi vi mnfur. 22Ñwáè fuèp ca aè m loè a kwe, bcïìndap Nyúè vi lor ye a du aègho a lá mbe mmbo Abraèhaêm. Ñwáè mbaèa aè m loè a kwe foñ, a tuñ ye. 23E m duè njep mor a ce yá mluè njo. A ka' naèa mmir fyá' mbekïì a yá Abraèham aènjïìsaèp seê, a yá aèmboè Lasoèroès cu a yeâ geñ. 24E ká' Abraèham a laa neè ye enáê, ‘Ta Abraèhaêm, koosimnse neè máè, tuu Lasoèroès tá e fúú ntubo njep mdip, cáási máè mbe rlee, tá li fúte, njobeè' m ce yá mluè njep mor na seê.’ 25Abraèham aè beesïì enáê, ‘Muu waè, kuushi ená wáè m koni ku' yoè buu bboèñboñ aè nfeè' ce wáè m ba njep ñgoèñ. Lasoèroès aè konïì yi ba buu bbebep, aè ka' ba seè'ni na Lasoèroès aè cu neè rfúteè-ñwáè, wáè ce yá ñgá'. 26Yi yu foñ ená ma beè'teè yi yu mbe seâe tar, tá ñwáè ce e koèñ aè rtuu yá weèe njo naè bo túr njïì ka', tá ñwáè ce e koèñ aè rtuu yá weèr mbena bo túr njïì foñ ka'.’ 27Ñwáè mbaèa ca aè laa enáê, ‘Yaè taê, baná m ce bu' mmbo neè wáè ená aè tuu Lasoèroès mbe ndaèp yaè taê, 28njobeè' bfúr wa a yu mbo beèe ntaê. Maè'shi tá e du báá woweèe faè dïì' woweèe foñ a vú mbe dïì' ñgá' na ka'.’ 29Abraèham aè laa neè ye enáê, ‘Woweèe a túr ñwaâ' Musïìs ba mñwaâ' ñgaâa ncep ntuu Nyúè, maè'shi tá woweèe a yu' yuu ce woweèe a ce laèa mbo.’ 30E beesïì enáê, ‘Yi yu wa' ka', ta Abraèhaêm, ñwáè aè ka' lo ba embaè yir, du suñ woweèe, woweèe a ku kupse ma' yaèp buu bbebep.’ 31Abraèham aè laa enáê, ‘Woweèe a ka' tá yu' yuu ce a ce beè' embe ñwaâ' Musïìs ba ñgaâa ncep ntuu Nyúè ka', baná ñwáè aè ka' ba fúú efa rkwe, woweèe a byemïì yuu ce ñgaèñ be suñ woweèe ka'.’ ”

Limbum New Testament

@ Bible Society of Cameroon

More Info | Version Index