Search form

Ñwaè' Luêk 23

1Woweèe wááwá a natïì mbekïì, a lor Jisoès a du aègho a fa neè Pailáèt. 2Woweèe a m káè' a ce toshi ye enáê, “Weèr aè yá ñwáè ca aè ce karsi btu ese yeèr beèe. E ce laèa neè beèe ená woweèe a fa maè' mbaâa baèraè' neè ñkwe Rum ka', a ce laèa foñ ená a lá ye Kraâis ce e yu ñkúú.” 3Pailáèt aè bipshïì neè ye enáê, “A wáè ñkúú Jus a?” Jisoès aè beesïì a laa neè ye enáê, “AÈ laèa wáè wa'a.” 4Pailáèt aè laa neè beâe bgoèrgoèr efa múè ñgaâa tañshi tañshïì, ba ku' beèe ce a m ba aèfo naè enáê, “Máè yá yuu mo' ce m taa ñwáè ca aètu mo ka'.” 5Woweèe a ker laa tatap enáê, “E karsi btu beâe aè ñgoâñ Juèdiyaè wááwá neè li ryá'nïì káè' efa ñgoâñ Galeèleê, a daa aègho a ba' aèfa.”

6Pailáèt aè ka' yu' wa'a, a bipshi enáê, “Ñwáè ca yu ñwáâ aè ñgoâñ Galeèle a?” 7E ka' yu' ená e yu ñwáâ aè ñgoèñ ce Hároèd ce sa', e tuusïì ye neè Hároèd ce e m ba aè rla' Jáèrusaláèm aè nfeè' anaè foñ. 8Hároèd aè ka' yá Jisoès, a yu' rboèñ seê, njobeè' e m ce koèñ aè ryá ye ká' ese aè nfeè' njïìsaèp. E m yu' buu ce Jisoès aè m ce geèe, a ce koèñ aè ryá yuu ghagha' mo' ce e be geèe. 9E ka' yá Jisoès wa'a, a bipshi ku' buu neè ye, e laa yuu ka'. 10Beâe bgoèrgoèr efa múè ñgaâa tañshi tañshïì ba ñgaâa ryá'ni mncir, a m toshi ye neè ñger-ñwáè seê. 11Hároèd ba vi bsoogáè a m vúèshi ye, a lor ye aè yuu cicïì, a lor cáâ' boèñboñ a ma' ye aè nyoèr, a kúsi ye neè Pailáèt. 12Hároèd ba Pailáèt a m koo ñkar nyúè anaè. Tá a ye a ka' koo ñkar nyúè anaè, a ye a m baèni seê.

13Pailáèt aè ká' beâe bgoèrgoèr efa múè ñgaâa tañshi tañshïì, ba ñgaâa rsa', ker ba beèe ce a m ba aèfo, 14a laa neè woweèe enáê, “Weèe aè vúè neè ñwáè ca ená e ce karsi btu ese beèe. Máè fyá' njep múè mo a weâe bsii, a yá máná e geèe yuu mo' efa buu ce weèe aè laèa ená e geèe na ka'. 15M rïìñ máná Hároèd ye ye aè yá ená e geèe yuu bebep ka'. A mbuèu ce e kúsi ye neè seèe. Yi yu rara ená e geèe yuu mo' ce aède' a yú ye aètu mo ka'. 16Baná a be lip ye, tá m ma'shi tá e duê.” 17[A m ce ye Ñkaâ' caèasi-mndap, yi ba ená Pailáèt be fúr yaèp ñwáè moè' embe shañ, fa neè woweèe.] 18Ku' beèe ca wááwá a waa a laa enáê, “Yú ñwáè ca, fúr Baèrabaès embe shañ, fa neè weèr.” 19A m fa Baèrabaès aè shañ njobeè' e m barsi beâe aè rla' anaè ená a tee tu neè ñkwe Ruêm, a ker yú ñwáè foñ. 20Pailáèt aè m ce koèñ aè rmaè'shi Jisoès, a ker laa yuu neè woweèe. 21Woweèe a waa, a laa enáê, “Taa ye mbe kïìntaa! Taa ye mbe kïìntaa!” 22Pailáèt aè ker laa neè woweèe enáê, “Yuu bebep ce ñwáè ca aè geèe seeseê, yu ba ká? Máè yá yuu mo' ce e geèe ce aède' a yú ye aètu mo ka'. Baná a be lïìp ye tá m ma'shi ye.” 23Woweèe a ku ce waani, a ce laèa ená a taa lá ye mbe kïìntaa. A ka' waani wa'a, a so. 24Pailáèt aè boñlaèr a teni mnsa' ená a taa ye mbe kïìntaa aèmboè woweèe a laèa naè. 25E m fúr ñwáè ce woweèe a m ce koèñ ená e fúr embe shañ, aè ba ñwáè ce e m duè shañ njobeè' e m barsi beèe ená a tee tu neè ñkwe Ruêm, a ker yú ñwáè foñ naè. E ka' fúr, a fa Jisoès ená a gee yuu ce woweèe a m koèñ naè neè ye.

26Woweèe a lor ye a ce duè aègho, a ka' baè' aè nduunjïì, a tarte a ñwáè moè' ce a m ce too ená Saimúèn ce aè rla' Saèireên, ce e m ce vúè efa mñkúè. A m koo ye a fa kïìntaa neè ye ená e byá', ce jár mbenjïì Jisoès. 27Ku' beèe magoèr a m ce duè a yeâ mbuèu. Bbyeèñge a m ba a waâp mú, a ce koosimnse a ce warse njo' ñgá' ce Jisoès aè m ce yá. 28Jisoès aè karsïì nyor, a laa enáê, “Bbyeèñgeâ aè rla' Jáèrusaláèm, weèe fa war neè máè ka', war neè ba neè wee btu, ker ba neè boo wee, 29njobeè' nfeè' moè' be ba tá beèe a laa enáê, ‘Rboâñtu li yu neè bbyeèñge ce a yu bkar, ce a m be bi boo ka', a ker nyoñsi boo ka'.’ 30Woweèe a be keè laèa neè mtuâu mñgoèrñgoèr enáê, ‘Gweèñger neè mbe weâr nduè,’ laèa neè mtuâu mñká'ñká' enáê, ‘Gúèúshi neè weèr.’ 31Beèe a ka' ce geèe buu ca neè máè aè nfeè' ce ce yi bii coèñ, baná yi ka' yuushi, yi ba aè njáâá ká?”

32A m loèr mmbañruè mo' beèe a mbaa ce a m bú' ncir, a ce duè aègho a Jisoès weèe tá a bo duè taa mbe kïìntaa. 33Woweèe a ka' baè' mbe dïì' ce a m ce too ená Keèkeèp-Tu, a taa Jisoès mbe kïìntaa mbo, a taa beèe moè' ce a m bú' ncir naè mbo foñ. Moè' aè m ba mbe kïìntaa a yeâ bo maè', moè' aè ba mbe kïìntaa a yeâ bo ñkoèp. 34Jisoès aè laa enáê, “Ya Taê, foèosi woweèe, njobeè' woweèe a rïìñ yuu ce a ce geèe ka'.” Woweèe a m loèr vi bcáè', a ma' kaèñ aègho, beèe ce a m so a du neè bcáè' anaè. 35Beèe a m táá a ce fyá', ñgaâa rsa' a ce vúèshi ye, a ce laèa enáê, “E m jaè' beèe moè' efa ñgá', e ja' laè yi tu foñ, ce e ka' ba Kraâis anaè ce Nyúè aè m ce.” 36Bsoogáè foñ a m coosi ye. Woweèe a m vúè a fa ye mruè' ce mi ce bañshi, 37a laa enáê, “Wáè ka' ba ñkúú Juês, aè ja' ka yo tu efa ñgá'.” 38A m sañ mbe yeâ tuè enáê, “A ñkúú Jus naè.” 39Moè' efa beèe ce a m bú' ncir a taa woweèe a Jisoès weèe naè, aè m suè' ye neè mcáp. E m laèa enáê, “Mboè a wáè Kraâis anaè a? Jaè' laè yo tu efa ñgá' tá aè bo jaè' weèr foñ.” 40Ñwáè moè' ce e m ba mbe kïìntaa foñ naè aè lapnïì ye, a laa enáê, “AÈ ce wáp Nyúè ka' a? To wá wáè ku ba ñwáè rkwe foñ aèmboè ye. 41Yi yu yáánïì ená soè yá ñgá'. Soè ce yá ñgá' njo' buu bbebep ce soè aè geèe, ñwáè ca aè geèe yi yu yuu mo' ka'.” 42E ka' laèa wa'a, a laa enáê, “Jisoès, kuushi máè aè nfeè' ce wáè ka' vú ce sa' yo kúú.” 43Jisoès aè laa neè ye enáê, “M ce suñ wáè neè mini-ñwáè ená, aè be ba weèe soè aè ñgoâñ Paraèdaêis ntïìni.”

44Nyúè aè ka' kuèu ñgoèñ, túè' aè sii caar a ba' aè nyúè taar. 45Cáè' ce a m teni dïì' mo' embe Ndaèp Nyúè aègho yi m saè'ti tïìtïìyáá. 46Jisoès aè waa tatap seê, a laa enáê, “Yaè Taê, máè fa la ryoèñ mbe wáâ mmboè.” E ka' laèa wa'a, a ko'si ryoèñ, a kwe. 47Ñwáè ce e m ba tu neè bsoogáè aè ka' yá yuu ce yi m koni na, a ku'si Nyúè, a laa enáê, “Yi yu ghup ená ñwáè ca aè m ba ñwáâ nyáánïì.” 48Beèe ce a m kaari aèfo aè ryá, a ka' yá yuu ce yi m koni, a la' mmbo mbe waâp mntee a duse. 49Bkar vi wááwá ba bbyeèñge ce a m loâ aè ñgoâñ Galeèle a du a yeâ mbuèu, a m táá aènjïìsaèp, a ce yá buu ca.

50Ñwáè moè' aè m ba ce a m ce too ená Josáèf. E m ba ñwáâ aè rla' Jus ce a m too ená AÈrimaètiyaè. E m ba moè' efa beèe ce a m ce sa' Kansuèr, a ba ñwáâ mboèñmboñ, a ker ba ñwáâ nyáánïì. 51E m cu a ce keè' nfeè' ce kúú Nyúè yi be káè'. E m byemi yuu ce a m geèe neè Jisoès na ka'. 52E m duè a yá Pailáèt, a bu' mmbo neè ye ená e fa gúâú ñwáè neè ye tá e tuñ. 53Pailáèt aè byemïì, e suusïì gúâú ñwáè embe kïìntaa, a kur njep bcáâ' bboèñboñ, a lá njep rsheè ce a m soè' nje ryáá, aè ba rsheè ce a m be tuñ ñwáè njo ka'. 54AÈ m ba aè noèñ ce beèe a m ce tami nyor aè noâñ mmbomntaa Nyúè. 55Bbyeèñge ce a m loâ aè ñgoâñ Galeèle a du aèmbuèu Jisoès naè, a m duè a Josáèf weèe, a yá rsheè, a yá aèmboè a m láè gúâú ñwáè njo. 56Woweèe a m kúti aè laè', a kupshi mgúr mo' tá a bo yo' gúâú ñwáè aègho. AÈ m ba nyúè mmbomntaa Nyúè, woweèe a lúshïì aèmboè ncir yi m laèa.

Limbum New Testament

@ Bible Society of Cameroon

More Info | Version Index