Search form

Ñwaè' Maêk 13

1Jisoès aè ka' ce fúú embe Ndaèp Nyúè, moè' efa ñgaâa yá'ni yïì buu aè laa neè ye enáê, “Ñwáè Ryá'nïì, yá aèmboè bluèr ca ba mndaèp ca vi kuè'ñger naè.” 2Awá Jisoès aè beesïì neè ye enáê, “Wáè yá ku' mndap bgoèrgoèr ca a? Luèr moè' be cu nje ndap ka'. A be káèáshi vi wááwá.” 3E du a cu mbe rtuèu Oleèf, a ce keè' Ndap Nyúè. Awá Pitaè ba Jáêms, ker ba Joân ba Andruè a ku ba a woweèe mbo caè'caè', a bipshi yuu mo' neè ye. 4A m bipshi enáê, “Ñwáè Ryá'nïì, suñ weèr nfeè' ce buu ca be koni. Yuu ce yi be duèñshi ená nfeè' ce buu ca be koni aè gháá, yu ká?”

5Jisoès aè ká' a ce suñ woweèe enáê, “Lor neè nfeè' faè dïì' ñwáè moè' bo' weèe ka'. 6Beèe magoèr a be vúè a máâ rlii ce laèa enáê, a máè ye, bo' beèe magoèr tá a da'. 7Weèe aè ka' yu' ená a ce maè' bïìr, ker yu' aè mñoo ená a ce maè' bïìr aè bdïì' moè', mluè mi fa koo weèe ka'. Buu ca vi be kuè koni; geewa'a nfeè' ñgoèñ yi be mïì aè be gháá ka'. 8To' yi be maè' bïìr a to' mo', ñkúú moè' ma' bïìr a moè', tá ñgoèñ yi ci'ti aè bdïì' mo', tá njeè koo. Buu ca vi be ba neè beèe aèmboè aè nfeè' ce njeñwáè e ke káè' ce luuti muu naè.

9“Weèe lor nfeè', njobeè' a be loèr weèe duè aègho aè bkansuèr, lïìp weèe aè mndap mloo. A be tár weèe njeptii bgovanoè ba bkúú njo' máè, tá weèe suñ woweèe buu kuu máè. 10Bto' wááwá vi túr aè ryu' Nsuñ Mboèñmboñ entombïì. 11A ka' koo weèe ce duè aègho tá a bo duè sa' weèe, mluè mi fa koo weèe ená weèe be duè laèa ba ká ka'. Nfeè' e gháá, weèe ku laa yuu ce yi vúè weèe kuè cuèu, njobeè' ce laèa weèe ka', ce laèa ba Yú' Rara neè weèe. 12Ñwáè be loèr nfúr yïì fa tá a yú, tá tar muu fa muu tá a yú. Boo a be teèe btu neè waêp bta ba waêp maê, geèe tá a yúshi woweèe. 13Beèe wááwá a be keè baèa weèe njo' máè. Geewa'a ñwáè ce e ka' táá tatap du ba' aèlúèsimbuèu baná ñgaèñ be luèñ.”

14“Weèe aè ka' yá yuu bsaèrbuu ce yi ce bepsi Ndap Nyúè (ñwáè ce e ce beè' ñwaè' ca rïìñ), baná beèe ce a yu aè ñgoâñ Juèdiyaè a cañ duse aè mtuèu. 15Ñwáè aè ka' ba mbe tu ndap, e fa suèu embo aè rloèr yuu ka' cañ ka'. 16Ñwáè ce e yu aè mñkúè, e fa keèr kúti aè rloèr yi cáè' ka' cañ ka'. 17Mluè mi be ba neè bbyeèñge ce a yu neè mmbúè, ba byeèñge ce a ce nyoñsi boo. 18Weèe loo weená buu ca vi fa koni aè cuâu saa ka'. 19Be ba aè nfeè' anaè tá ñgá' ba goèr seê, ba ba njáèá ñgá' ce e m be ba ka', ká' embe nfeè' ce Nyúè aè m geèe ñgoèñ, ba' seè'ni na, ñgá' moè' be keèr ba wa' ka'. 20Nyúè aè m geèe nfeè' ñgá' e ba nlúè'shi. E m tá baè geèe wa'a ka', mbúè ñwáè aè m ba luèñ ka'. Nyúè aè m geèe nfeè' anaè aè lú'shïì wa'a njobeè' yïì beèe ce e m ce. 21Ñwáè aè ka' ke laa neè weèe aè nfeè' anaè enáê, ‘Yáê, a Kraâis na’, káè enáê, ‘A ye naè’ áè, weèe fa byemi ka', 22njobeè' beèe ce a be bo'shi ená a woweèe Kraêis, káè ená a woweèe ñgaâa ncep ntuu Nyúè áè, a be keè nyáá, duèñshi mncoèo keèr geèe buu bghagha' ená a bo bo' ka' neè beèe ce Nyúè aè m ce naè-ñwáè. 23Baná weèe lor nfeè', njobeè' máè suñ weèe buu ca tá nfeè' ka' gháá.

24“Be ba aè mnoèñ ce ñgá' ca aè caa tá nyúè liiti, tá ñwáá yi ker sañ ka'. 25Mkaèñsïì mi be gweèñger embe buèu, tá buu ñger embe buèu bsïìp vi ci'tïî. 26Be ba aè nfeè' anaè tá beèe a yá Muu Ñwáè aèmboè e ce vúè mbe múè mmbaè' embe buèu neè ñger-ñwáè, ker ba neè foèo-ñwáè. 27E be tuu bcïìndap aè bdïì' wááwá aè mmbuu ñgoèñ kyeèe tá a baashi yïì beèe ce e m ce naè ñgúè' moè'sir.

28“Yá'ni neè yuu ese ce fik ca: Bfuè efa gho vi ke kaèrñger, e ba aè nfeè' ce yi ka' karñger, top, weèe riñ weená nfeè' mbeèñ yu aètútú. 29Weèe aè ka' yá aèmboè buu ca vi ce koni, weèe yi weená Muu Ñwáè yu aètútú seê. 30M ce suñ weèe neè mini-ñwáè máná ñgúè beâe seè'ni be kweñger wáá tá buu ca ka' ba ka'. 31Rbuu ba nshe a be keè mïì, geewa'a wa blaèa vi be keè mïì aè nfeè' moè' ka'. 32Ñwáè yi noèñ káè nfeè' ce buu ca vi be koni ka', ka' bcïìndap Nyúè embe buèu, ka' Muu, ku yi Taèr noèñ ba nfeè' anaè. 33Loèr neè nfeè'! Fa buumi neè ka', njobeè' weèe rïìñ nfeè' ce buu ca vi be koni ka'. 34Yi yu aèmboè ñwáè ce e maè'shi li rla' a du ñkar aè to' mo', a ma'shi yïì ndap neè yi ñgaâa mfaè' a laa neè ñwáè rcïìñ ndap ená e ce ke'nïî. 35Baná weèe fa buumi ka' njobeè' weèe rïìñ nfeè' ce ñwáè ndap be vúè ka'. Seemoè' e be vúè aè mbuèuñkuèr, káè neè ntee-tú', káè aè nfeè' ntooñgúp yi toñ, káè aè nfeè' túè' aè raa áè. 36E ka' lá'si vúê, e fa yá weèe aè mmirloè ka'. 37Yuu ce m ce laèa neè weèe, m ce laèa neè beèe wááwá. Fa buumi neè ka'.”

Limbum New Testament

@ Bible Society of Cameroon

More Info | Version Index