Search form

Ñwaè' Maêk 16

1Noèñ mmbomntaa Nyúè yi ka' caèa, Máèári e aè rla' Makdalaè, ba Máèári ma yïì Jáêms, ba Saèlomeè a yuu njáèá mgúr mo' tá a bo yo' gúâú ñwáè aègho. 2AÈ ka' ba aè noèñ entombïì embe múè ñgaèa, aè nfeè' nyúè aè baèp e kuèmbuèuntii, woweèe a ce du faèdïì' rsheè li m ba naè. 3A ka' ce duè a ce bipshi a waâp mú enáê, “Ñwáè ce e be duè biñsi luèr embe ncuèu rsheè neè seèe a nda?” 4Luèr anaè aè m kuè' seê. Woweèe a ka' vúè baè' aèfo, a yá ená a ba biñsi luèr anaè embe nduè ncuèu rsheè wáá. 5Woweèe a ka' niñ njep rsheè, a yá muu nsuènsuè moè' aèmboè e cu aè ñgúè' bo maè', a yar ñgaèbúlaâ mbúú. Nyor aè bañ woweèe seê. 6Muu nsuènsuè ca aè laa neè woweèe enáê, “Weèe fa wáp ka', m rïìñ máná weèe ce roèo Jisoès ce aè rla' Nasaráèt ce a mú taa ye mbe kïìntaa naè. E yu mbena ka'. E fúú efa rkwe. Yá neè, a mbe dïì' a mú lá ye na. 7Baná weèe du suñ ñgaâa yá'ni yïì buu ba Pitaè ená e duè aè ñgoâñ Galeèle entombïì neè weèe. Weèe be yá ye aèfo aèmboè e m suñ weèe naè.” 8Woweèe a saa enjep rsheè a cañ, njobeè' woweèe a m ce wáp, a ker jep foñ. Woweèe a laa yuu neè ñwáè ka' njobeè' woweèe a m ce wáp.

9[Jisoès aè ka' fúú efa rkwe aè noèñ entombïì embe múè ñgaèa, a duñshi yïì nyor entombïì neè Máèári e aè rla' Makdalaè ce e m fúr byú' mnyúâmkaè' saèamba enjep ye naè. 10Máèári aè ka' yá ye, a du a suñ beèe ce a m ce ba a Jisoès weèe. Woweèe a m ce cu rkwe, a ce warse. 11Woweèe a ka' yu' ená Máèári aè yá ye e cu nteèe naè, woweèe a byemïì ka'.

12AÈ ka' ba aè nfeè' embenjïì, e duñshïì yïì nyor neè beèe a mmbaa ce a m ce duè aè rla' mo', a yááti aè mmïìr aè njáâá jáá. 13Woweèe a kútïì a suñ bár beèe, woweèe a ker byemi ka'.

14AÈ ka' ba aè nfeè' elúèsimbuèu, e duñshïì yïì nyor neè ñgaâa yá'ni yïì buu ce a m báti ncoèp-moè'sir-aè-rrúèú, aè nfeè' ce woweèe a m ce ye byee. E m lapni woweèe njobeè' woweèe a m teèe-btu, a byemi ka'. E m lapni woweèe wa'a njobeè' beèe ce a m yá ye a m suñ woweèe ená e fúú efa rkwe, woweèe a kanïì.

15Jisoès aè laa neè woweèe enáê, “Duè neè aè bto' wááwá fe'shi Nsuñ Mboèñmboñ neè ñwáè wááwá. 16Ñwáè ce e ka' byemi a baptïìr ye, ñgaèñ be luèñ. Ñwáè ce e ka' tá byemi ka', baná ñgaèñ be gweè mnsa'. 17Beèe ce a byemi a be geèe buu ghagha' ca. Woweèe a be fúr byú' mnyúâmkaè' enjep beèe fa máâ rlii, laèa bli bfi, 18koo mnyo neè mmbo, a ka' no nli' e gee yuu neè woweèe ka'. Woweèe a be joèo ñgaâa byañ neè mmbo tá a ke'se.”

19Tata Jisoès aè ka' laèa neè woweèe wa'a, Nyúè aè lor ye a du aègho mbe buèu. E ka' baè' mbo a cu aè bo maè' Nyúè.

20Woweèe a duê, a ce fe'shi aè ñgoèñ wááwá. Tata aè m jaè' woweèe a fa woweèe ñger aè rgeèe buu bghagha' tá beèe a bo rïìñ ená blaèa ce woweèe a ce feè'shi vi yu mini.]

Limbum New Testament

@ Bible Society of Cameroon

More Info | Version Index