Search form

Ñwaè' Maêk 9

1E m laèa neè woweèe enáê, “M ce suñ weèe neè mini-ñwáè ená beèe mo' a yu aè múè beèe ce a tááte na ce rkwe li be joèo woweèe ka'. Woweèe a be kuè cu caar yá kúú Nyúè aèmboè yi vúè neè ñger-ñwáè.”

2Mnoèñ vi ka' caèa ntuunfu, Jisoès aè lor Pitaè ba Jáêms, ker ba Joân, a ko' a woweèe mbe rtuâu rsaèsap, aè ku ba woweèe mbo caè'caè'. A m baè' mbo, Jisoès aè kupseè a ba aè njáâá jáá. 3Vi bcáè' vi beetïì bbúú, a ce laè'ñger seê, a fúp ce aède' ñwáè aè m ba su'si vi fúp wa' ka'. 4Ka' cu, AÈlajaè ba Musïìs a nyáá, a ce de' a Jisoès. 5Awá Pitaè aè laa neè Jisoès enáê, “Rabaèi yi boèñ aèmboè seèe yu aèfa na. Maè'shi tá weèr ba'ri btaâp btaar, tá mo' ba yo, tá mo' ba yi Musïìs, tá mo' ba yi AÈlajaè.” 6E m yi yuu ce e laa ka' njobeè' woweèe a m ce wáp seê. 7Mmbaè' vi vúê, a cete woweèe, njeèndoñ aè laa enjep múè mo enáê, “Cena yu muu waè ce m koèñ seê. Ce yu' neè yuu ce e ce laèa.” 8Woweèe a ke'seè ñgoèñ, a ker yá ñwáè moè' caa efa Jisoès ka'.

9Woweèe a ka' ce suèu embe rtuèu, Jisoès aè ciisïì neè woweèe ená a fa suñ ñwáè yuu ce woweèe a yá naè ka', caar tá Muu Ñwáè ke fúú efa rkwe. 10Woweèe a m suñ ñwáè ka', geewa'a, a ce tarni ená nfúú efa rkwe ca yu ba ká lá. 11Woweèe a m bipshi neè ye enáê, “Ñgaâa ryá'ni mncir a ce laèa ená AÈlajaè be vúè entombïì njoká?” 12E beesïì a laa enáê, “Rtarnïì li yu njo ka', AÈlajaè be vúè wáá, geèe tá buu wááwá kúti aèmboè vi m ba. Baná a sañ mbe Ñwaâ' Nyúè ená Muu Ñwáè be kuè yá ñgá' seê, tá beèe a jaasi ye njoká? 13M ce suñ wee máná AÈlajaè aè vúè war, beèe a gee buu ce a m ce koèñ aè rgeèe neè ye, aèmboè a sañ mbe Ñwaâ' Nyúè.”

14Woweèe a m vúè a yá bár ñgaâa yá'ni yïì buu, ku' beèe a sir woweèe, ñgaâa ryá'ni mncir a ce sár nsár a woweèe. 15Ku' beèe ca a ka' kuè yá ye, a bááñger seê, a cañse a du aè rcaè'ni ye. 16E bipshïì neè ñgaâa yá'ni yïì buu enáê, “Weèe ce sár ba ká weèe woweèe?” 17Ñwáè moè' efa múè beèe anaè aè beesïì enáê, “Ñwáè Ryá'nïì, máè ba vú neè muu waè aè ryá wáè. Yú' bebep yi yu njep ye, a geêe, e ke' ce laèa ka'. 18Yi loè gee ye, e gwe aè nsheè, bdúdú' vi fúú ye aè cuèu, e ce kúr msoèñ, tee mbaè yáá. Máè laa neè ñgaâa yá'ni yoè buu máná a fúr yú' anaè, woweèe a moo laèr.” 19E laa neè woweèe enáê, “Haba! Weâe beèe e luèuni ce weèe buu rbyemïì! M be cu weèe seèe duè baè' fá? M be kur ntee neè weèe duè baè' fá? Vúè neè muu anaè fa neè máè.” 20A m vúè neè muu anaè a fa neè ye. Yú' caè yi ka' yá Jisoès, a geêe, muu anaè aè gwe kaè', a ce biñri a ce fúr bdúdú' aè cuèu. 21Jisoès aè bipshi neè tar muu enáê, “Muu ca aè m káè' yañ ca aè se'ká?” E beesïì enáê, “Yi m ku ká' aè nfeè' e m bii ñká'. 22Yi m loè ku ce maè' ye njep mor ba njep roè aè ryú ye. Ka' ba ená aède' aè gee yuu mo', aè koosïìmnse neè weèr, ja' weèr.” 23Jisoès aè laa neè ye enáê, “AÈ ce laèa wáná, ‘ka' ba ená aède' aè gee yuu mo'’ wa'a, a ce laèa ba ená ká? Buu wááwá yu aètáèr neè ñwáè ce e byemi.” 24Tar muu anaè aè ku waa aè cuèu anaè, a laa enáê, “Máè byemi. Geèe tá la rbyemïì li tap.” 25Jisoès aè m yá ená ku' beèe a ce vúèse, e waa yú' bebep anaè a laa enáê, “Wáâ yú' ce yi ke geèe ñwáè e fuñreè ker ba lúr, máè laa neè wáè: fúú enjep ye. Fa keèr niñ njep ye nyúè moè' ka'.” 26Yú' anaè yi waa, e ker gwe kaè', yi fúú enjep ye, e noñ aèmboè gúèú ñwáè wa'a. Weèe mo' a ce laèa ená e kwe. 27Jisoès aè ghashïì ye aè rkoo, a naa mbekïì, e natïì a táá.

28E ka' niñ mbe ndaèp, ñgaâa yá'ni yïì buu aè ku ba Jisoès a woweèe, woweèe a bipshïì neè ye enáê, “Weèr aè ba moo a rfúr yú' anaè enjep ye laèr njoká?” 29E laa neè woweèe enáê, “Yuu ce aède' yi fúr njáèá yú' ca enjep ñwáè ku ba rloo rtatap caè'caè'.”

30Woweèe a m naèti a caa njïû aè ñgoâñ Galeèleê. Jisoès aè koñ ená ñwáè moè' yi ka', 31njobeè' e m ce yá'ni ñgaâa yá'ni yïì buu, a ce laa neè woweèe enáê, “A be loèr Muu Ñwáè fa mbaè mmbo beèe, tá a yú ye, tá e fúú efa rkwe mbenjïì mnoâñ btaar.” 32Geewa'a woweèe a m rïìñ yuu ce e m laèa ka', a ce wáp aè rbipshi neè ye.

33Woweèe a m duè a ba' aè rla' Kaèpanuèm, a ka' niñ mbe ndaèp, e bipshïì neè woweèe enáê, “Weèe aè ba ce sár ba ká aè nduunjïì?” 34Woweèe a beesïì ka', njobeè' woweèe a m ce sár ená ñwáè ce e yu ñwáâ ñgoèr efa woweèe a nda lá? 35E cu aè nsheè, a ká' yïì beèe ce ncoèp-baa-aè-rrúèú, a laa neè woweèe enáê, “Ñwáè ce e ka' ce koèñ aè rba ñwáè e kuèntombïì, baná e be loèr yi tu aè ñwáè embaè lúèsimbuèu, ba aè ñwáè rfaè' neè beèe wááwá.” 36E m loèr mú ghaèrñwáè a tár mbe waâp mú, a koo ye nje nyoèr, a laa enáê, 37“Ñwáè ce e ka' koni mú ghaèrñwáè aèmboè ca fa máâ rlii, baná ñgaèñ aè koni máè. Ñwáè ce e ka' koni máè, baná e koni ba máè ka', e koni ba ñwáè ce e m tuu máè.”

38Joân aè laa neè Jisoès enáê, “Ñwáè Ryá'nïì, weèr aè mú yá ñwáè moè' e ce fúshi byú' mnyúâmkaè' enjep beèe fa wáâ rlii. Weèr aè laa neè ye ená e fa keèr geèe wa' ka' njobeè' e yu mo' efa seâe mú ka'.” 39Jisoès aè laa neè woweèe enáê, “Weèe fa laèa ená ñgaèñ borni ka'. Ñwáè ce e ka' gee rfaâ' rghagha' fa máâ rlii baná aède' e laa yuu bebep kuu máè ka'. 40Ñwáè ce e ka' ba yïìseèe ñwáè bbaèa ka', baná e yu yïìseèe ñwáè. 41M ce suñ weèe neè mini-ñwáè máná ñwáè ce e ka' fa weèe ndoñ mdip njobeè' weèe yu beèe Kraêis, aède' e bá vi blaè' ka'.”

42“Ñwáè ce e ka' gee moè' efa boo bká' ce a byemi neè máè na, e gee yuu bebep, baná yi be ba aèndeèe neè ye ce a ka' lor ma luâr ñgoè' baa cúú ye kuè ndoñ, ma' njep rdip rgoèr. 43Yo bo yi ka' gee wáè aè gee yuu bebep, aè tee yi ma'; yi yu aèndeèe ená aè niñ mbe dïû' rcu ce nfeseè, buu bo, neè ce ená aè túr mmbo mmbaa duè njep mor ce aètaè a liisïì ka'. 44-45Yo kuèu yi ka' gee wáè aè gee yuu bebep, aè tee yi ma'; yi yu aèndeèe ená aè niñ mbe dïû' rcu ce nfeseè, buu kuèu, neè ce ená aè túr mkuèu mmbaa, tá a ma' wáè njep mor. 46Mor anaè yi be keè liiti nyúè moè' ka'. 47Lo rlir li ka' gee wáè aè gee yuu bebep, aè so'ni li enje tuè, ma'; yi yu aèndeèe ená aè ba ntoè' rlir, niñ mbe dïû' kúú Nyúè neè ce aè túr mmir mmbaa tá a ke koo wáè, maè' njep mor. 48Mñgúâr ce mi ce ye woweèe njo mi be kweñger ka', tá mor anaè yi liiti ka'. 49A be keè yo' ñwáè wááwá neè mgwañ ce yu ba mor. 50Mgwañ mi boèñ. Geewa'a mi ka' cir, aède' weèe gee weeká mi ka' ker leêe? Baná weèe ba aèmboè mgwañ mleèelee. Cu neè neè rfúteè-ñwáè.”

Limbum New Testament

@ Bible Society of Cameroon

More Info | Version Index