Search form

Ñwaè' Matïìyoè 16

1Beèe Farïìsi ba beèe Saduèsïî, a m duè aè rmoèoshi Jisoès, a laa neè ye ená e duñshi woweèe ncoèo embe buèu. 2E beesïì a laa neè woweèe enáê, “Wee ke yá aèmboè rbuu li baèñ aè mbuèuñkuèr, weèe laa weená ñgoèñ yi be fúú boèñ, 3e ba aè ñgaèptú', weèe yá aèmboè rbuu li ce baèñ neè mmbaè'-ñwáè, weèe laa weená, ñgoèñ yi be bep neè fu' ntïìni seê. Weèe rïìñ aè rfyá' rbuu, rïìñ aèmboè ñgoèñ yi be ba. Ka' yi yu wa'a, aède' weèe riñ yuu ce ncoèo yïû seè'ni na táá aètu mo ka'. 4Ñgúè beèe ce a yu ñgaâa bsaèrbuu, a ba mini neè Nyúè ka' ce a ker ce roèo ená a duñshi woweèe ncoèo. M be duèñshi woweèe ncoèo moè' caa efa ncoèo yïì Jonaè ka'.” Jisoès aè ka' laa wa'a, a ma'shïì woweèe mbo a duê.

5Ñgaâa yá'ni yïì buu a m tuu neèñguu roè a lese aè rloèr bráêd. 6Jisoès aè laa neè woweèe enáê, “Loèr neè nfeè' neè yis beèe Farïìsi ba beèe Saduèsïî.” 7Woweèe a ká' a ce laèa fa waâp mú enáê, “E laèa wa'a njobeè' seèe aè vúè neè bráâd ka'.” 8Jisoès aè riñ yuu ce woweèe a ce laèa, a laa neè woweèe enáê, “Weèe ce le rbyemïì li yu múcaèr, weèe ce laèa fa weâe mú ená weèe túr bráâd ka' njoká? 9Weèe aè be riñ buu ka' a? Mboè weèe ce kuushi bráâd ta ce a m nyañ beèe ncúèkïì ta aègho ker ba mñkaèa ce weèe aè m baashi bbábá' aègho naè ka' a? 10Mboè weèe ce kuushi bráâd saèamba ce a m nyañ beèe ncúèkïì kyeèe aègho naè, ker ba mñkaèa ce weèe aè m baashi bbábá' aègho naè ka' a? 11Weèe aè ba riñ weená m ce laèa neè weèe ba aèmboè bráâd ka' ka' njoká? Loèr neè nfeè' neè yis beèe Farïìsi ba beèe Saduèsïî.” 12Ñgaâa yá'ni yïì buu a riñ seè'ni ená e ba ce laèa neè woweèe ba ená woweèe a lor nfeè' neè yis bráâd ka', e ba ce laèa ba ená woweèe a lor nfeè' neè ryá'nïì beèe Farïìsi ba beèe Saduèsïî.

13Jisoès aè m duè, a ka' baè' aè múè mla' ce mi m ba aègee rla' Sisaèriyaè Fileèpaêi, a bipshi neè ñgaâa yá'ni yïì buu enáê, “Beèe a ce laèa ená Muu Ñwáè yu ba nda?” 14Woweèe a beesïì enáê, “Beèe mo' a ce laèa ená yu Joân ñwáè baèptir beèe, beèe mo' a ce laèa ená yu AÈlajaè, beèe mo' a ce laèa ená, ka' tá ba Jáèrïìmiyaè ka' baná yu ñwáè ncep ntuu Nyúè moè'.” 15E laa neè woweèe enáê, “Yi yu yi eká aèmboè weèe? Weèe ce laèa ye weená m yu nda?” 16Saimún Pitaè aè beesïì enáê, “A wáè Kraâis anaè ce e yu Muu Nyúè ce e yu nteèe.” 17Jisoès aè beesïì a laa neè ye enáê, “AÈ yu ñwáè rboâñtu, Saimúèn, muu Jonaè, njobeè' aè geèe ñwáè wáè ka' riñ yuu ce wáè laèa na ka', aè geèe ba yaè Ta ce e yu mbe buèu. 18M ce suñ wáâ Pitaè ená aè yu ryáá. M be baè'ri yaè cor mbenduè ryáá anaè ce aède' ka' rkwe áè, li gee yuu mo' aègho ka'. 19M be fa wáè bki embe dïû' kúú Nyúè embe buèu. Yuu ce wáè ka' kur njep ñgoèñ na, baná a be kur yi mbe buèu. Yuu ce wáè ka' fyááshi njep ñgoèñ na baná a be fyáèáshi yi mbe buèu.” 20E m cïìisi neè ñgaâa yá'ni yïì buu ená woweèe a fa suñ ñwáè moè' ená e yu Kraâis anaè ka'.

21Ká' ese aè nfeè' anaè, Jisoès aè ká' a ce raasi neè ñgaâa yá'ni yïì buu ená e be kuè duè aè rla' Jáèrusaláèm, yá ñgá' mbaè mmbo bleebeèe ba beâe bgoèrgoèr efa múè ñgaâa tañshi tañshïì, ba ñgaâa ryá'ni mncir goèr seê, tá a yú ye, mnoèñ vi ba btaar e fúú efa rkwe. 22Pitaè aè koo ye, a ye a lá'sïì nyor, a ká' a ce lapni ye a ce laèa enáê, “Tataê, Nyúè fáási! AÈde' njáèá yuu ca yi ke' koni neè wáè ka'.” 23E karsïì nyor, a laa neè Pitaè enáê, “Loè efa máâ geñ, Sataèn! AÈ ce jepsi máè. Mo mkwaè'shïì mi yu ba mi ñwáè, yu mi Nyúè ka'.” 24E ka' laèa neè ye wa' wáá, a laa neè ñgaâa yá'ni yïì buu enáê, “Ñwáè aè ka' ce koèñ aè rvúè a máâ mbuèu baná ñgaèñ kani yïì nyor, byá' yi kïìntaa vú a máâ mbuèu, 25njobeè' ñwáè ce e ka' ce koèñ aè rboñshi li ryoèñ baná ñgaèñ be bá li. Ñwáè ce e ka' tá boñshi li ryoèñ ka', njo' máè, baná ñgaèñ be koni li. 26AÈde' ñwáè konïì ba njáèá sá' ká, ce e ka' túr buu enjep ñgoèñ na wááwá, lo bá li ryoèñ? Yuu ce aède' ñwáè fa aètu li ryoèñ a ká? 27M ce suñ weèe buu ca njobeè' Muu Ñwáè be vúè neè foèo yïì Taê, a vi bcïìndap weèe, laè' ñwáè wááwá aè buu ce e m ce geèe. 28M ce suñ weèe neè mini-ñwáè ená beèe mo' a yu aè múè beèe ce a tááte mbena ce rkwe li be joèo woweèe ka', tá woweèe a ku cu caar, yá Muu Ñwáè aèmboè e ce vúè neè yi kúú-ñwáè.”

Limbum New Testament

@ Bible Society of Cameroon

More Info | Version Index