Search form

Ñwaè' Matïìyoè 17

1Mnoèñ vi ka' caèa ntuunfu, Jisoès aè lor Pitaè ba Jáêms, ba Joân ce e m ba nfúr Jáêms, a woweèe a ko' mbe rtuâu rsaèsap, aè ku ba woweèe mbo caè'caè'. 2A m baè' mbo, Jisoès aè kupseè a ba aè njáâá jáá, vi bsii vi raa aèmboè nyúè, vi bcáè' vi ce laè'ñger. 3Ka' cu, AÈlajaè ba Musïìs a nyáá, a ce de' a Jisoès. 4Pitaè aè laa neè Jisoès enáê, “Tataê, yi boèñ aèmboè seèe yu aèfa na. Maè'shi tá m ba'ri btaèp vi btaar, tá mo' ba yo, tá mo' ba yïû Musïìs, tá mo' ba yïû AÈlajaè.” 5E ka' kuè bii ce laèa, mmbaè' ce rraa li m ce fúú enjo vi vú a cete woweèe, njeèndoñ aè laa embe múè mmbaè' anaè enáê, “Cena yu muu waè, ce máè koèñ seê, a ce yu' rboèñ neè ye. Ce yu' neè yuu ce e ce laèa.” 6Ñgaâa yá'ni yïì buu a ka' yu', a wáp seê, a gweñger neè bsii njep nsheè. 7Jisoès aè vúê, a joo woweèe, a laa enáê, “Naèti neè mbekïì, weèe fa wáp ka'.” 8Woweèe a ka' naèa map mmir, a ker yá ñwáè moè' caa efa Jisoès ka'.

9Woweèe a ka' ce suèu embe rtuèu, Jisoès aè laa neè woweèe enáê, “Weèe fa suñ ñwáè moè' yuu ce weèe aè yá ka' caar tá Muu Ñwáè ke fúú efa rkwe.” 10Ñgaâa yá'ni yïì buu a bipshïì neè ye enáê, “Baná ñgaâa ryá'ni mncir a ce laèa ená AÈlajaè be vúè entoèmbïì njoká?” 11E beesïì a laa enáê, “Rtarnïì li yu njo ka', AÈlajaè be vúè. E be vúè geèe tá buu wááwá kúti aèmboè vi m ba. 12M ce suñ weèe ená AÈlajaè aè vúè wáá, beèe a rïìñ ye ka', a ku ce geèe buu ce a m ce koèñ aè rgeèe neè ye. Yi yu ená Muu Ñwáè ye ye be yá ñgá' mbe waâp mmboè.” 13E ka' laèa wa'a, ñgaâa yá'ni yïì buu a riñ seè'ni ená e ba ce laèa neè woweèe ená AÈlajaè aè vúè wáá wa'a, a ce laèa ba aèmboè Joân ñwáè baèptir beèe.

14Woweèe a ka' kúti, yá beèe caè, ñwáè moè' a vúê, a gú'shi njeptii Jisoès, 15a laa neè ye enáê, “Tataê, koosimnse neè muu waè, njobeè' e ce gweè kaè', a ce yá ñgá' seê. E ke loè ku gwe njep mor, ba njep mdip. 16Máè ka' vúè neè ye, fa neè ñgaâa yá'ni yoè buu, woweèe a moo aè rgeèe tá e ke'se laèr.” 17Jisoès aè beesïì a laa enáê, “Haba! Weâe beèe eluèuni ce weèe buu rbyemïì, a beesi mini tútúèñ na. M be cu weèe seèe duè baè' fá? M be kur ntee neè weèe duè baè' fá? Vúè neè muu anaè fa neè máè mbena.” 18Jisoès aè lapnïì yú' nyúèrkaè' anaè, yi fúú enjep muu anaè, e ku ke'seè aè nfeè' anaè.

19Ñgaâa yá'ni buu Jisoès a vúê, aè ku ba Jisoès a woweèe, a bipshi neè ye enáê, “Weèr aè ba moo aè rfúr yú' anaè laèr njoká?” 20E beesïì enáê, “Weèe aè ba moo laèr njobeè' le rbyemïì li yu múcaèr aèmboè ñgúè mostaè. M ce suñ weèe neè mini-ñwáè ená le rbyemïì li ka' ba múcaèr se aèmboè ñgúè mostaè, aède' weèe ku laa neè rtuèu ca enáê, co'ti embe na, du mbena, tá li ku co'ti, tá yuu mo' yi ker ba tatap neè weèe ka'. 21AÈ ka' ba yi aèmboè njáèá yú' ca, aède' a fúr yi enjep ñwáè ka', ce a ka' tá geèe rloo, jïì mdip ka'.”

22Ñgaâa yá'ni buu Jisoès a ka' vúè aèbee aè ñgoâñ Galeèleê, Jisoès aè laa neè woweèe enáê, “A be loèr Muu Ñwáè fa mbaè mmbo beèe, 23tá a yú ye, mnoèñ vi ba btaar, tá e fúú efa rkwe.” E ka' laèa wa'a, yi bep woweèe seê.

24Woweèe a ka' duè baè' aè rla' Kaèpanuèm, ñgaâa ñkuèu mbaèa embe Ndaèp Nyúè, a vúê, a yá Pitaè, a bipshi neè ye enáê, “Yoè ñwáè ryá'nïì e ke laè' mbaèa embe Ndaèp Nyúè a?” 25Pitaè aè beesïì enáê, “ÁÈno”. A ka' niñ mbe ndaèp, Jisoès aè ká' a laa yuu neè ye entombïì. E m laèa enáê, “AÈ ce kwaè'shi yo wáná ká Saimúèn? Beèe ce a ke laè' mbaèa neè bkúú enjep ñgoèñ na e ke ba weâe ká? E ke laè' ñgaâa to' káè bkïìloè?” 26Pitaè aè beesïì enáê, “E ke laè' bkïìloè.” Jisoès aè laa neè ye enáê, “Baná aède' ñgaâa to' a la' ka'. 27Ka' yi yu wa'a, seèe ce koèñ ená nyor bep beèe ca neè seèe ka'. Duè mbaè roè, ma' yoè huk njep roè, nca ce wáè ka' koo entombïì, aè mú' cuèu efa gho. Wáâ múè', tá aè yá mbaèa koâo. Wáâ yá, aè fúr, la' mbaèa ya ba yo aègho.”

Limbum New Testament

@ Bible Society of Cameroon

More Info | Version Index