Search form

Ñwaè' Matïìyoè 18

1AÈ m ba aè nfeè' anaè ñgaâa yá'ni buu Jisoès a vúê, a yá ye, a bipshi enáê, “Ñwáè ce e yu ñwáâ ñgoèr seê mbe dïû' kúú Nyúè yu nda?” 2E ká' mú ghaèrñwáè, a tár mbe waâp mú, 3a laa enáê, “M ce laèa neè mini-ñwáè ená weèe aè ka' tá kupse, ba aèmboè boo bká' ka', aède' weèe niñ mbe dïû' kúú Nyúè ka'. 4Baná ñwáè ce e ka' lor yïì nyor njep nsheè aèmboè muu ñká' ca, ñgaèñ yu ñwáâ ñgoèr se mbe dïû' kúú Nyúè. 5Ñwáè ce e ka' koni muu ghaèrñwáè aèmboè ca a máâ rlii, baná ñgaèñ aè koni máè. 6Ñwáè a ka' gee moè' efa boo bká' ce a byemi neè máè na a gee yuu bebep, baná yi be ba aèndeèe neè ñgaèñ, ce a ka' lor ma luâr ñgoè' baa, cúú ye kuè ndoñ, ma' ye njep rdip rgoèr, tá e no mdip kwe. 7Ndoèo aè co' ñgoèñ njobeè' buu yu njep ñgoèñ ce vi ke geèe beèe a ce geèe buu bbebep. Buu ca vi be kuè ce ba. Ka' yi yu wa'a, ndoèo be co' ñwáè ce buu ca vi be vúè njo' ye. 8Yo bo káè yo kuèu áè, yi ka' gee wáè, aè gee yuu bebep, aè tee ma'. Yi yu aèndeèe ená aè niñ mbe dïû' rcu ce nfeseè, buu bo káè kuèu áè, neè ce ená a ke koo wáè maè' njep mor ce aède' yi liitïì ka'. 9Lo rlir li ka' gee wáè, aè gee yuu bebep, aè so'nïì enje tuè, ma'. Yi yu aèndeèe ená aè ba ntoè' rlir, niñ mbe dïû' kúú Nyúè neè ce ená aè túr mmir mmbaa, tá a ke koo wáè maè' njep beè'teè ñgá' mor.

10“Yá neè ená weèe fa loèr moè' efa boo bká' ca aè yuu cicïì ka'. M ce suñ weèe máná wap bcïìndap ce a yu mbe buèu, a ke kuâ ba aè bsii yaè Ta ce e yu mbe buèu aè nfeè' sïìp. 11[Muu Ñwáè aè m vúè aè rgeèe tá beèe ce a m bú, a luêñ.]

12Weèe ce kwaè'shi wee ká? Ñwáè aè ka' túr njeèe rjeèe, moè' da' bú, mboè e be maè'shi yïû ncoèp-búè'ú-aè-mmbúè'ú aè rtuèu duè roèo yïì ce e daè' na a? 13M ce suñ weèe neè mini-ñwáè ená e ka' roo yá, baná e be lu'shi aè njeèe yïû moè'sir ce e yá na, caèa yïû ncoèp-búè'ú-aè-mmbúè'ú ce yi daè' yi ka' naè. 14Yi ku ba wa'a neè yeè Ta ce e yu mbe buèu. E ce koèñ ená moè' efa boo bká' ca bú ka'.

15“Nfúroè aè ka' gee yuu bebep neè wáè, aè du yá ye, suñ ye. Suñ ye aè nfeè' ce ku ba weèe ye beèe a mmbaa. E ka' byemïì ená e geèe yuu bebep, baná wáè geèe weèe ye aè ker kúti bfúr. 16E ka' tá yu' ka', aè lor ñwáè moè'sir káè beèe a mmbaa áè, tá yi bo ba ená beèe a mmbaa káè beèe a mntaar áè, a táá njïìnsa' aè yuu wááwá ce weèe ye aè laèa. 17E ka' tá keèr yu' ka', aè suñ neè coêr. E ka' kani foñ efa ryu' yuu ce cor aè laèa, aè lor ye tá e ba aèmboè ñwáè ce e rïìñ Nyúè ka', káè aèmboè ñwáè ñkuèu mbaâa baèraè' wa'a.

18“M ce suñ weèe neè mini-ñwáè ená yuu ce weèe aè ka' kur njep ñgoèñ na, baná a be kur yi mbe buèu. Yuu ce weèe aè ka' fyááshi njep ñgoèñ na, baná a be fyáèáshi yi mbe buèu. 19M ker ce suñ weèe ená beèe a mmbaa efa weâe mú ce weèe yu njep ñgoèñ na, a ka' ce loo, byemi aè yuu ce woweèe ce loo ená Nyúè gee neè woweèe baná yaè Ta ce e yu mbe buèu be geèe yuu anaè. 20Yi yu wa'a njobeè' faèdïì' ce beèe a mmbaa káè beèe a mntaar áè, a ka' vú aèbee a máâ rlii, baná m be ba aèfo weèr woweèe.”

21E ka' laèa wa'a, Pitaè aè bipshi neè ye enáê, “Tataê, nfúraè aè ka' ce geèe buu bbebep neè máè, m foosïì bkaâñ sá'? AÈde' m foosïì ye caar ba' ñkaèraè' saèamba a?” 22Jisoès aè beesïì enáê, “M ce laèa neè wáè ená aè ku foosi ye ba ñkaèraè' saèamba caè'caè' ka'. Foèosi ye ñkaèraè' msaèambaê, bdïì' saèambaê. 23M ce laèa wa'a njobeè' kúú Nyúè yi yu aèmboè ñkúú ce e m ce koèñ aè rfyá' ñwaâ' mñkaa ñgaâa mfaè'. 24E ka' káè' ce fyá', a vú neè ñwáè rfaè' moè' ce e m túr rkaa a ye aè mmalaèr aèñgoo. 25E ka' túr yuu ce e la' rkaa anaè aègho ka', yïì masaè aè laa ená a koo ye ba ñgwa yïì ba boo vi, ker lor yïì buu wááwá, fyeni la' li rkaa aègho. 26Ñwáè rfaè' anaè aè gwe njep yeâ tïìi, a bu' mmbo neè ye, a laa enáê, ‘Fa máè mú nfeè' moè' tá m roo mbaèa, laè' rkaa anaè wááwá.’ 27Yïì masaè aè koosïìmnse neè ye, a laa ená e duê, e maè'shi mbaèa anaè neè ye. 28Ñwáè rfaè' anaè aè ka' fúú embe ndaèp, a tarte a ñwáè rfaè' moè' ce a ye a m ba neè rkaa foñ aè baèa mbaèa, a koo ye, a kaa aè ndoñ, a laa enáê, ‘Laè' ya mbaèa.’ 29Ñwáè rfaè' moè' anaè aè gwe njep yeâ tïìi, a bu' mmbo neè ye, a laa enáê, ‘Fa máè mú nfeè' moè' tá m roo mbaèa, laè' wáè aègho.’ 30E kanïì, a fa ye ba aè shañ ená e keèe laè' yi mbaèa wáá ka' fúú embo. 31Ñgaâa mfaè' mo' a ka' yá yuu ce yi m koni na, yi bep woweèe seê, woweèe a duê, a suñ yaèp masaè buu wááwá ce vi m koni anaè. 32Yaèp masaè aè ká' ñwáè rfaè' anaè a laa neè ye enáê, ‘Ñwáè bsaèrbuu caê, wáè ba bu' mmbo neè máè, máè laa máná máè maè'shi ku' mbaèa anaè neè wáè. 33AÈde' wáè ke' ba koosimnse foñ neè ñwáè rfaè' moè' ca aèmboè máè ba koosi neè wáè naè ka' a?’ 34Ntee yi yañ yïì masaè, e fa ye mbe mmbo ñgaâa ñkeè'ni ñgaâa shañ ená a fa ye ñgá' caar tá e la' yi mbaèa wááwá. 35A mboè yaè Ta embe buèu be geèe neè ñwáè wááwá efa weâe mú wa'a, ce weèe a ka' tá ce foèosi bfúr wee enje ntee ka'.”

Limbum New Testament

@ Bible Society of Cameroon

More Info | Version Index