Search form

Ñwaè' Matïìyoè 23

1Jisoès aè laa neè beèe ker ba ñgaâa yá'ni yïì buu enáê, 2“Ñgaâa ryá'ni mncir ba beèe Farïìsi a cu mbe nta' Musïìs. 3Baná weèe yu'ni neè woweèe, gee yuu ce woweèe a ce suñ weèe. Weèe fa geèe yuu ce woweèe a ce geèe ka' njobeè' woweèe a ke geèe yuu ce woweèe a ke feè'shi ka'. 4Woweèe a ke kur mntáèr ce vi ce rïìr seê, lá mbe mkáâámbáè' beèe, ke' koñ aè rnaèa ntubo jaè' woweèe aègho ka'. 5Buu wááwá ce woweèe a ce geèe, a ce geèe ba ená beèe a bo yá woweèe. Woweèe a loè tar bbaèa guru wap ce a ke láè Blaâa Nyúè njo, cúú nje tuè, vi bárñgeèr seê, gee mcúèñcúñ efa wap bcáè' vi sapñgeèr seê. 6Woweèe a koèñ aè rcu aè mnta' beâe bgoèrgoèr aè mñkaè', a koñ aè rcu aè mnta' bboèñboñ aè mndap mloo. 7Woweèe a koèñ ená beèe a ca'ni woweèe aè mntaa, a ker koñ foñ ená beèe a too woweèe ená Rabaèi. 8Weèe fa maè'shi tá beèe a too weèe ená Rabaèi ka', njobeè' weèe túr ñwáè ryá'nïì moè'sir caè'caè'. Weèe yu ba bfúr. 9Weèe fa too ñwáè moè' enjep ñgoèñ na ená Taèr ka', njobeè' weèe ku túr Taèr moè'sir caè'caè', e ba mbe buèu. 10Weèe fa maè'shi tá ñwáè moè' too weèe ená ñwáè ryá'nïì ka', njobeè' weèe ku túr ñwáè ryá'nïì moè'sir caè'caè', ce yu Kraâis anaè. 11Ñwáâ ñgoèr se efa weâe mú be ba ba ñwáè rfaè' neè weèe. 12Ñwáè ce e ka' naa yïì nyor mbekïì baná a be suèusi ñgaèñ njep nsheè. Ñwáè ce e ka' suusi yïì nyor njep nsheè baná a be naèa ye mbekïì.

13“Ndoèo aè co' weèe ce ñgaâa ryá'ni mncir ba beèe Farïìsïî. Weèe yu ñgaâa bo' wee btu njobeè' weèe aè cete ncúèúndúè' ce yi ce duè mbe dïû' kúú Nyúè aè bsii beèe. Weèe ce duè mbo ka', a ma'shi ená beèe ce a ce gheèter aè rduè mbo naè a du ka'. 14Ndoèo aè co' weèe ce ñgaâa ryá'ni mncir ba beèe Farïìsïî, weèe yu ñgaâa mbo'ni. Wee ke bo' byepkúú, ye yaèp buu wááwá. Wee ke geèe mloo msaèsap aè rduèñshi neè beèe ená weèe rïìñ aè rloo seê. Baná yeè ñgá' be keèe ba goèr seê. 15Ndoèo aè co' weèe ce ñgaâa ryá'ni mncir ba beèe Farïìsïî. Weèe yu ñgaâa mbo'ni njobeè' weèe ce jáèr aè mñgoèñ a ce jáèr aè bkeñ tá weèe bo geèe ka' ñwáè moè'sir áè, kupse byemi neè Nyúè. E ce kupse, weèe gee ye e misïì bep caa weèe ñkaèraè' baa. 16Ndoèo aè co' weèe ce mnfeèp ce weèe ce duèñshi beèe nduunjïì. Weèe ce laèa weená ñwáè aè ka' ye leè', kaa aè rlii Ndap Nyúè, yïì anaè ba yuu ka'; ñwáè aè ka' ye leè', kaa ba aè rlii buu embe Ndaèp Nyúè ce a geèe neè njáèá bco' mo' ce a too ená guêl, baná leè' anaè yi kur ñgaèñ. 17Weèe ce weèe yu blúr, a ba mnfeèp, yuu ce yi yu goèr yu ba yïû fá? Yu ba buu embe Ndaèp Nyúè ce a geèe neè gul káè yu ba Ndap Nyúè ce e geèe buu ca aè ba buu Nyúè? 18Weèe ce laèa foñ ená ñwáè aè ka' ye leè', kaa aè rlii dïû' ntoèo rfa, yïì anaè ba yuu ka'; ñwáè aè ka' ye leè', kaa ba aè rlii rfa embe dïû' ntoèo rfa, leè' anaè yi kur ye. 19Weèe yu mnfeèp ghup. Yuu ce yi yu goèr yu ba yïû fá? Yu ba rfa káè yu ba dïû' ntoèo rfa ce yi geèe rfa li ba yuu Nyúè? 20Baná ñwáè ce e ka' ye leè', kaa aè rlii dïû' ntoèo rfa baná e kaèa aè rlii dïû' ntoèo rfa ba aè rlii buu embo. 21Ñwáè aè ka' ye leè', kaa aè rlii Ndap Nyúè, baná e kaèa aè rlii Ndap Nyúè ba aè rlii ñwáè ce e ce cu mbo. 22Ñwáè ce e ka' ye leè', kaa aè rlii rbuu, baná e kaa aè rlii kaèbaèraè' Nyúè, ba aè rlii ñwáè ce e cu mbo. 23Ndoèo aè co' weèe ce ñgaâa ryá'ni mncir, ba beèe Farïìsïî. Weèe yu ñgaâa mbo'ni. Wee ke fa ñgúè' moè'sir efa rrúú efa mú buu jáá jáèá jáá ce a ke láè njep njaèp. Ka' yi yu wa'a, weèe aè loèr buu mncir Nyúè ce vi yu tatap a caa rfa anaè aètáèr. Buu anaè yu aè rgeèe ñgeâe mini, ba ñkoosimnse ker ba aè rba mini aè buu. Weèe aè ba geèe buu ca keèr geèe mmo' ca foñ. 24Weâe mnfeèp ce a ce duèñshi beèe nduunjïì! Wee ke kaèr buu wááwá ce wee ke no, faè dïì' weèe no mú yuu teèe njo ka', ce mïì juè'. 25Ndoèo aè co' weèe ce ñgaâa ryá'ni mncir, ba beèe Farïìsïî. Weèe yu ñgaâa mbo'ni njobeè' weâe ke suè'si ndoñ ba kañ embe nduè, geewa'a, a fyá' njep mú vi ruu neè buu ce weèe aè koo ese beèe aè ñger, ker ba buu ce weèe ku ce geèe ba aèmboè weèe aè gwáá. 26Weâe beèe Farïìsi ce weèe aè feèp, suè'si ndoñ ba enjep mú entoèmbïì tá e bo ba nrara embe nduè. 27Ndoèo aè co' weèe ce ñgaâa ryá'ni mncir, ba beèe Farïìsïî. Weèe yu ñgaâa mbo'ni njobeè' weèe yu aèmboè msheè ce a boo a yo' mi ce keè' mmboèñmboñ enjep mbeè, wá fyá' njep mú, mi ruu neè bvúp beèe ce a kweñger, ba buu ce vi yu bjaèpri. 28A mboè weèe ku ba wa' foñ. Beèe a yá weèe efa mmïìr, weèe yáátïì aè beâe byáánïì, a fyá' enjep mú, weèe ba ñgaâa mbo'ni, a ba ñgaâa bsaèrbuu. 29Ndoèo aè co' weèe ce ñgaâa ryá'ni mncir, ba beèe Farïìsïî. Weèe yu ñgaâa mbo'ni njobeè' weèe aè boo msheâ mmboèñmboñ neè ñgaâa ncep ntuu Nyúè, ba beèe ce a m ce cu rcu yáánïì, a kupshi mi, mi ba yáánïì. 30A laa weenáê, ‘Weèr aè m ba ba aè ñgoèñ aè nfeè' ce weêr bta a m ba naè, weèr aè m ba cú' mmbo weèr woweèe, yúshi ñgaâa ncep ntuu Nyúè ka'.’ 31Baná weèe ce laèa weená weèe yu boo beèe ce a m yúshi ñgaâa ncep ntuu Nyúè. 32Geèe neè yuu ce weêe bta a m káè' a ce geèe naè, misi yi. 33Weèe ce weèe yu aèmboè mnyo, a ba boo bfïî, weèe be geèe weeká ka' cañ ñgá' mor? 34Baná m ce tuu ñgaâa ncep ntuu Nyúè neè weèe, ba ñgaâa bfee, ba ñgaâa ryá'ni mncir, tá weèe yúshi beèe mo' efa woweèe, taa beèe mo' mbe kïìntaa, lïìp beèe mo' efa woweèe aè wee mndap mloo, fa woweèe ñgá' aè mla' jáá jáèá jáá, 35tá weèe yá ñgá' njo' beèe ce a yúshi aè cicïì njep ñgoèñ na, ká' embe nfeè' ce a m yú Ábáèl ce e m geèe faèa ka' naè, du ba' aè nfeè' ce weèe aè m yú Saèkaèriyaè muu Baèraèkuyaè mbetar dïû' rara ba dïû' ntoèo rfa embe Ndaèp Nyúè naè. 36M ce suñ weèe neè mini-ñwáè ená ñgá' be koni ñgúè beèe ce e seè'ni na njo' buu ca.

37“Jáèrusaláèm, Jáèrusaláèm, wee ke yúshi ñgaâa ncep ntuu Nyúè, a ce túúshi beèe ce a tuu ená a vú yá weèe neè bluèr, yu nfeè' sá' ce máè koèñ aè rbaashi boo wee aèmboè mañgúp e ke ku'ri boo naè, weèe aè koñ ka'. 38Yáê, a maè' yeè Ndap Nyúè e táá mboèmmbo. 39M ce suñ weèe máná weèe be keèr yá máè ka', caar tá nfeè' gháá ce weèe be laèa enáê, ‘Nyúè ghoni ñwáè ce e vúè aè rlii Tata Nyúè.” ’

Limbum New Testament

@ Bible Society of Cameroon

More Info | Version Index