Search form

Olubereberye 2

1Bwe bityo eggulu n'ensi, n'ebirimu byonna, ne biggwa okukola.- 2Ku lu nnaku olw'omusanvu Katonda n'amala emirimu gyonna gye yakola, n'awummulira ku lunaku olw'omusanvu mu mirimu gye gyonna gye yakola. 3Katonda n'awa omukisa olunaku olw'omusanvu n'alutukuza, kubanga olwo lwe yawummulirako emirimu gye gyonna gye yakola.

Abantu abasooka ku nsi (2:4—4:26)

4Bino by'ebifa ku ggulu n'ensi nga bwe byatondebwa.

Ku lunaku Mukama Katonda kwe yakolera ensi n'eggulu, 5waali tewannamera muti gwonna ogw'omu nsiko wadde omuddo, kubanga Mukama Katonda yali tannaba kutonnyesa nkuba ku nsi; era nga tewali muntu alima ensi. 6Naye amazzi gaavanga mu ttaka, ne gannyikiza ensi.

Omuntu mu lusuku mu Edeni

7Mukama Katonda n'abumba omuntu n'enfuufu ey'ensi, n'amufuuwamu mu nnyindo omukka ogw'obulamu, omuntu n'alyoka abeera omulamu.- 8Mukama Katonda n'asimba olusuku mu Edeni, ku luuyi olw'ebuvanjuba; n'ateeka omwo omuntu gwe yabumba.- 9Mukama Katonda n'ameza mu nsi buli muti ogusanyusa amaaso, omulungi okulya. Wakati mu lusuku mwalimu omuti ogw'obulamu, n'omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi.- 10Omugga ne gusibuka mu Edeni okufukiriranga amazzi mu lusuku; ne gweyawulamu ne gufuuka emigga ena. 11Ogw'olubereberye erinnya lyagwo Pisoni: ogwo gwe gwetooloola ensi yonna eya Kavira, erimu zaabu;- 12ne zaabu ey'omu nsi eyo nnungi; mulimu bedola n'amayinja aga sokamu. 13Ogwokubiri erinnya lyagwo Gikoni: ogwo gwe gwetooloola ensi yonna eya Kkuusi. 14Ogwokusatu nga guyitibwa Kidekeri: ogwo gwe guyita ku mabbali g'e Bwasuli. N'ogwokuna nga guyitibwa Fulaati.- 15Mukama Katonda n'atwala omuntu, n'amuteeka mu lusuku Edeni alulimenga, alulabirirenga. 16Mukama Katonda n'alagira omuntu n'amugamba nti, “Buli muti ogw'omu lusuku olyangako nga bw'onooyagalanga; 17naye omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi togulyangako, kubanga olunaku lw'oligulyako lw'olifa.”

Okutondebwa kw'omukazi

18Awo Mukama Katonda n'ayogera nti, “Si kirungi omuntu okubeeranga yekka; nnaamukolera omubeezi amusaanira.” 19Mukama Katonda n'addira ettaka n'akolamu buli nsolo ey'omu nsiko, na buli kinnyonyi ekibuuka mu bbanga; n'abireetera omuntu okulaba bw'anaabiyita; n'omuntu buli linnya lye yayita ekitonde kyonna ekiramu eryo lye lyafuuka erinnya lyakyo.- 20Omuntu n'atuuma amannya buli nsolo na buli ekibuuka mu bbanga, naye omuntu nga tannalaba mubeezi amusaanira. 21Mukama Katonda n'aleetera omuntu otulo tungi, ne yeebaka; n'amuggyamu olubiriizi lumu, n'azzaawo ennyama mu kifo kyalwo.- 22Mukama Katonda n'akola omukazi mu lubiriizi lw'aggye mu muntu, n'amuleeta eri omuntu. 23Omuntu n'ayogera nti,

“Otyo! Ono nno lye ggumba erivudde mu magumba gange,

ye nnyama evudde mu nnyama yange;

naye anaayitibwanga mukazi,

kubanga aggyiddwa mu musajja.”- +

24N'olwekyo, omusajja ky'anaavanga aleka kitaawe ne nnyina, ne yeegatta ne mukazi we, ne bafuuka omubiri gumu.- 25Bombi baali bwereere, omusajja ne mukazi we, naye tebaakwatibwa nsonyi.

Revised Luganda Bible

© Bible Society of Uganda

More Info | Version Index